De rukwinden tussen 1 juni en 27 juli 2019 erkend als algemene ramp: doe een tegemoetkomingsaanvraag bij schade

informatie delen - communicatie - ter info - blauw (grote weergave)
De lokale rukwinden tussen 1 juni en 27 juli 2019 zijn voor Oostkamp erkend als algemene ramp. Dit betekent dat al wie schade geleden heeft door de rukwinden tussen 1 juni en 27 juli 2019 kan onder bepaalde voorwaarden vanaf nu een tegemoetkomingsaanvraag kunnen indienen.

Welke schade komt in aanmerking?

  • de goederen die geen "eenvoudig risico" inhouden of de goederen die gedekt zijn door een bijzondere polis;
  • de niet-binnengehaalde oogsten, de levende veestapel buiten het gebouw, de bodem, de teelten en de bosaanplantingen wat de risico’s brand, bliksem, ontploffing, storm, ijs- en sneeuwdruk, overstroming, overvloedige regenval, het overlopen of opstuwen van openbare riolen, aardverschuiving of grondverzakking en aardbeving betreft;
  • de levende veestapel buiten het gebouw wat het risico hagelschade betreft;
  • de voertuigen die niet beschermd staan in een garage of onder een carport;
  • de goederen die niet verzekerd zijn wegens de financiële toestand van het slachtoffer. Het gaat om slachtoffers die op de dag van de ramp een leefloon of een gelijkwaardige financiële hulp ontvingen of die daarvoor in aanmerking kwamen (attest OCMW);
  • de goederen die tot het openbaar domein behoren.

Hoe indienen?

De aanvraag wordt bij voorkeur ingediend via het e-loket dat het Vlaams Rampenfonds ter beschikking stelt. Dit heeft het voordeel dat u er zeker van bent dat uw aanvraag correct en volledig ingediend werd.

Indien u toch verkiest de aanvraag tot vergoeding schriftelijk in te dienen, dan kan u de aanvraagformulieren hier downloaden. U kan de ingevulde formulieren bezorgen aan het Vlaams Rampenfonds via rampenfonds@vlaanderen.be of op het adres van het Vlaams Rampenfonds, Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken, Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88 (bus 100), 1000 Brussel

De uiterste indieningsdatum van de tegemoetkomingsaanvraag is 31 maart 2021.

Meer informatie of vragen?

Meer informatie is ook terug te vinden op de website van de Vlaamse overheid.

Voor alle andere vragen hierover kan men terecht bij:

Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken.
Herman Teirlinckgebouw
Havenlaan 88 (bus 100)
1000 Brussel
Tel 02 553 50 10
rampenfonds@vlaanderen.be

op 05 januari 2021
Nieuwsoverzicht
LCP