Vaststellen aanpassen meerjarenplan 2020-2025 Gemeente en OCMW

budget (grote weergave)
De Gemeenteraad van 17 december 2020 heeft de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 goedgekeurd.

Ter herinnering, het meerjarenplan 2020-2025 werd op de Gemeenteraad van 19 december 2019 voor de periode 2020-2025 vastgesteld en weerspiegelt de ambitie die het gemeentebestuur heeft om een belangrijke stap te zetten in de realisatie van ‘Visie Oostkamp 2030’! Zoals bij de opmaak van het meerjarenplan 2020-2025 een aantal zaken niet konden worden voorzien, dan kon al zeker de ganse coronapandemie met de daaropvolgende lockdowns niet worden voorzien. Dit vertaalt zich in de noodzakelijke aanpassing van het beleid en van de budgetten aan de gewijzigde omstandigheden.

Aanpassen meerjarenplan 2020-2025

Gemeente en OCMW hebben samen een antwoord op de uitdagingen in de Oostkampse ‘omgeving’ als gevolg van de corona-pandemie gegeven via het relanceplan post corona – Kern-gezond 8020. Dit plan is innovatief, aantrekkelijk, met oog voor beleving dat zich focust op deze vier domeinen:

 • werken aan de economische heropleving van de lokale economie
 • faciliteren van verenigingen, wijken en vrije tijdsbeleving
 • ondersteunen van kwetsbare personen en gezinnen
 • enkele financiële maatregelen speciaal voor het overbruggen van de lockdownperiodes

Daarnaast werd in samenwerking met de Gemeenteraad gewerkt aan een winterprogramma ‘8020 in ’t licht’ om zo een antwoord te bieden op de mentale noden van de mensen. De corona-pandemie heeft aangetoond dat het openbaar bestuur een open houding moet aannemen die gericht is op de samenleving met de verschillende actoren binnen de gemeenschap. Corona heeft de Oostkampse ‘omgeving’ grondig en blijvend veranderd en heeft terzelfdertijd de focus van het openbaar bestuur nog verder toegespitst op de drie pijlers: verbondenheid, betrokkenheid en toegankelijkheid.

De budgetten op het vlak van exploitatie en investeringen van zowel gemeente als OCMW werden tegen het licht gehouden en waar nodig en op basis van de gewijzigde omstandigheden aangepast.

Het uitgangspunt van het openbaar bestuur blijft daarbij ongewijzigd, zoals trouwens ook wettelijk voorzien, zowel het resultaat op kasbasis als de autofinancieringsmarge (= de mogelijkheid om nog de investeren met financiering met leningen) blijven voor elk jaar in de periode 20200-2025 positief!

EXPLOITATIE

Waar gaan de voorziene financiële middelen naartoe?

De verschuiving van de budgetten meerjarenplan 2020-2025 situeert zich voor de exploitatie-uitgaven op de volgende groepen uitgaven:

 • aankoop goederen en diensten: 54,3 miljoen euro: + 1 miljoen euro. De stijging situeert zich vooral in 2020 en 2021 voor de extra uitgaven in het kader van de bestrijding van de corona-pandemie
 • personeelskosten: 77,5 miljoen euro: - 1 miljoen euro. De daling is het gevolg van het vroeger in pensioen gaan van medewerkers die niet zouden worden vervangen. Daarnaast hebben ook een aantal medewerkers uit eigen beweging de organisatie verlaten. Als gevolg van de corona-pandemie bleek het moeilijk om de nodige aanwervingen te doen zodat veel noodzakelijke aanwervingen vooruit zijn geschoven naar 2021
 • toegestane werkingssubsidies: 37,7 miljoen euro: daling met 230.000 euro met als belangrijkste:
  • o voor de veiligheidsdiensten (brandweer en politie): 19,2 miljoen euro: - 438.000 euro, voor 152.000 euro voor de politiezone (als gevolg van extra toelage verkeersveiligheidsfonds) en voor 286.000 euro door een efficiëntieoefening bij de hulpverleningszone.
  • o toelagen verenigingen, inwoners: 10 miljoen euro: + 100.000 euro voor extra toelage aan het verenigingsleven 2020
  • o werkingsbijdrage Farys-exploitatie sport: 7 miljoen euro: -360.000 euro als gevolg van de exploitatie en financiering investeringen in de sportinfrastructuur
  • o toelagen besturen eredienst: 1,4 miljoen euro: - 66.000 euro voor 2021 als gevolg van de opgemaakte budgetten 2021 en het opnemen van het resultaat van de jaarrekening 2019
 • individuele hulpverlening OCMW: 7,8 miljoen euro: + 125.000 euro in 2020 voor bijkomende uitgaven in het kader van maatregelen voor armoedebestrijding onder de vorm van consumptiebonnen, mede gefinancierd door extra Vlaamse middelen
 • financiële uitgaven (intresten op leningen): 5,1 miljoen euro: -384.000 euro als gevolg van het verschuiven van investeringen in de tijd waardoor de leningen op een later tijdstip moeten worden opgenomen. Daarnaast was het positief resultaat van de jaarrekening 2019 gunstiger dan voorzien zodat meer met eigen middelen kan worden gefinancierd.

Waar komen de voorziene financiële middelen vandaan?

De verschuiving van de budgetten meerjarenplan 2020-2025 situeert zich voor de exploitatie-ontvangsten op de volgende groepen ontvangsten:

 • belastingen: 114,1 miljoen euro: - 370.000 euro als gevolg van de inschatting dat de ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting de komende jaren zal dalen. De daling situeert zich vooral in de jaren 2022-2023. Daarnaast is er een verschuiving van een belasting van 125.000 euro per jaar naar de werkingsontvangsten.
 • diverse Vlaamse toelagen: 45,6 miljoen euro: - 304.000 euro met name een stijging in 2020 met 420.000 euro als gevolg van diverse Vlaamse toelagen in het kader van de bestrijding van de coronapandemie. Voor de jaren vanaf 2021 stellen we een daling vast, in hoofdzaak het gevolg van het wegvallen van de toelage voor personeel ingevolge de overgang van het personeel van het wzc naar vzw Ter Luchte (-185.000 euro/jaar)
 • diverse ontvangsten uit de werking: 39 miljoen euro: + 1,7 mi euro: voor 750.000 euro door een verschuiving van belastingen naar werkingsontvangsten, voor 500.000 euro het gevolg van het verder exploiteren in 2021 van de GAW door het OCMW, het boekhoudkundig verwerken van de ontvangsten uit ‘Licht als dienst’ van Fluvius (250.000 euro) en de ontvangst in 2020 van de planbatenheffing (232.000 euro)
 • dividenden intercommunales: 4 miljoen euro: + 280.000 euro, enerzijds is er een daling van het dividend van het AGB-O met 6 x 50.000 euro, maar anderzijds een stijging van de energiedividenden met 580.000 euro door een andere boekingswijze ervan voor de periode 2020-2025

INVESTERINGEN

Het totaal van de investeringen van de gemeente en het OCMW voor de periode 2020-2025 bedroeg 41,3 miljoen euro gefinancierd met 14,6 miljoen euro investeringstoelagen en opbrengsten van verkoop onroerende goederen, 10,7 miljoen euro uit overschotten dagelijkse werking en 18 miljoen euro op te nemen leningen.

Naar aanleiding van de aanpassing van de meerjarenplanning 2020-2025 stijgen de investeringsuitgaven naar 56,5 miljoen euro investeringsuitgaven. Deze forse stijging met 15,2 miljoen euro behoeft enige toelichting, met name:

 • + 6,9 miljoen euro is afkomstig uit overgedragen investeringskredieten van 2019. Het betreft werken die in 2019 zijn gestart maar die pas in 2020 worden afgewerkt. De financiering is evenwel voorzien in 2019 en is dus geen verzwaring van de budgetten
 • + 8,3 miljoen euro is afkomstig uit bijkomende investeringen van zowel gemeente als OCMW. In die stijging zit evenwel een bedrag van 3,3 miljoen euro van de overname van het OV-net en 1,9 miljoen euro voor de investering in de led-verlichting voor de periode 2021-2025. Per saldo komen er 270.000 euro extra investeringen bij de gemeente en 2,8 miljoen bij het OCMW, dit laatste vooral voor de renovatie van de Sedia-site en het oprichten van noodwoningen.

De investeringsontvangsten stijgen daarnaast met 4,1 miljoen euro van 14,6 miljoen euro naar 18,7 miljoen euro, met name door de overdracht van de GAW naar vzw Ter Luchte (3,2 mi euro) en de verkoop van bejaardenwoningen (1 mi euro).

FINANCIERING

Het saldo van de investeringen die niet met eigen middelen, investeringstoelagen of de opbrengst uit verkoop van onroerend goed kan worden gefinancierd, wordt voorzien met de opname van leningen. Er is ondanks het gestegen investeringsvolume een daling met 3 miljoen euro op te nemen leningen van 18 naar 15 miljoen euro.

Besluit

Naar aanleiding van de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 werden de voorziene budgetten grondig geëvalueerd en in overeenstemming met de gewijzigde omstandigheden gebracht. De corona-pandemie heeft daarbij zeker een rol gespeeld, vooral dan voor het voorzien van extra ontvangsten en uitgaven op 2020 en de effecten ervan voor de ontvangsten voor de jaren 2022 en 2023. Daarnaast maakten bepaalde ontwikkelingen en gewijzigde inzichten het noodzakelijk om bepaalde projecten op de exploitatiebudgetten en op de investeringsbudgetten te verschuiven of anders te definiëren. De corona-pandemie heeft maar een beperkte invloed op het vooruitgang van de investeringsdossiers gehad.

op 18 december 2020
Nieuwsoverzicht
LCP