Oostkamp trekt de kaart van duurzaam waterbeleid en past reglementen aan

Dit nieuwsbericht is niet actueel.

water (grote weergave)
We verhogen als gemeente de inspanningen in de strijd tegen droogte en waterschaarste. Het is van groot belang om regenwater langer vast te houden, op te vangen, te gebruiken waar mogelijk en te laten infiltreren in de ondergrond om de grondwatervoorraad terug aan te vullen.

Zo maken we ons ganse watersysteem slimmer, robuuster en duurzamer. Hiertoe worden verschillende reglementen aangepast.

Uit recente satellietbeelden blijkt dat België één van de Europese landen is die het zwaarst getroffen wordt door droogte. Van alle regio’s in de OESO heeft Vlaanderen de op drie na slechtste score op vlak van waterbeschikbaarheid. Enkele maanden geleden kwam in delen van Vlaams-Brabant nog een tijdlang geen water uit de kraan, omdat het waterverbruik te hoog lag en de reserves niet snel genoeg aangevuld raakten. Het is dus van groot belang om werk te maken van een duurzaam beheer van grond- en regenwater.

Waarom kampt Vlaanderen met waterschaarste?

 • We hebben een hoge bevolkingsdichtheid.
 • We verbruiken té veel water
 • Klimaatverandering zorgt voor langere periodes van droogte, afgewisseld met korte periodes van hevige regenval. Dit veroorzaakt niet enkel waterschaarste, maar ook een hoger risico op overstromingen.
 • De grondwaterlagen worden te weinig aangevuld doordat er teveel verharde oppervlakte is. Het water spoelt dan weg, richting riolering en dringt niet in de bodem.

Duurzaam waterbeheer is een uitdaging voor iedereen

De uitdaging is zo groot, dat we samen inspanningen zullen moeten leveren: overheid, burgers, bedrijven, landbouwers, wetenschappers en verenigingen. 

Wat doet de Vlaamse Overheid?

Ook de Vlaamse Overheid ziet de urgentie van deze thema’s in. Zij maakte hier recent 75 miljoen euro voor vrij binnen het Blue Deal plan, en daar komen later nog extra middelen bij. Daarnaast werd een Taskforce Droogte opgericht met experten, ministers, provincies en betrokken actoren (zoals De Vlaamse Milieumaatschappij, Aquaflanders, De Vlaamse Waterweg en Aquafin).

 

Wat doet de gemeente al?

 • De gemeente vangt bij veel gebouwen het regenwater op en gebruikt het als toilet-, spoel- en bluswater.
 • De gemeente zet in op ontharding:
  • bij heraanleg van voetpaden in wijken wordt zoveel mogelijk slechts aan 1 zijde van de weg het voetpad behouden. De andere zijde wordt gras of een groenperk.
  • opritten worden waterdoorlatend (her)aangelegd: bv. met grasdallen waar het water en ook het gras goed hun weg tussen vinden
 • Er wordt op toegezien dat regenwater bij nieuwe verkavelingen maximaal hergebruikt, gebufferd en geïnfiltreerd wordt door bv. de aanleg van een ondiepe kom of wadi.
 • De gemeente stelt het bemalingswater (het tijdelijk wegpompen van grondwater bij grote werken) bij werf Rodenbach ter beschikking aan de gemeentelijke groendienst, de brandweer en de lokale land- en tuinbouwers. Zo krijgt het water nog een nuttige bestemming en kan het infiltreren, in plaats van in een riool terecht te komen en te snel naar zee te gaan.

Waar zet de gemeente vanaf nu bijkomend op in?

De Gemeenteraad stemt over de aanpassing van enkele reglementen met betrekking tot waterbeleid. De belangrijkste punten zijn:

 • Bij de aanleg van gescheiden riolering in de straat is elke eigenaar verplicht om het afval- en hemelwater op eigen terrein te scheiden. De gemeente komt hierbij voortaan tussen in de kosten tot 2.000 euro voor het afkoppelen op eigen terrein van het afvalwater én voor de aanleg van bovengrondse infiltratie daar waar dit mogelijk is. Regenwater zal dus niet meer automatisch naar de riool gestuurd worden, maar wordt bij voorkeur opgevangen, hergebruikt of geïnfiltreerd in de bodem. Vroeger werd regenwater naar de (gescheiden) riolering gestuurd. Nu laten we het maximaal infiltreren om zo de grondwatertafel terug aan te vullen.
 • Subsidies die inwoners aanmoedigen tot duurzaam waterbeheer
  • 500 euro voor het plaatsen van een regenwaterput waarop minstens 1 kraan én wc of wasmachine zijn aangesloten en die niet eerder verplicht werd in de bouw- of omgevingsvergunning
  • 250 euro voor het aanleggen van een bovengrondse infiltratie (zichtbaar, niet afgedekt en nog niet betoelaagd via een afkoppelingsproject) Bv. Een zichtbare keienbak waarin een regengoot in uitmondt en waar water de tijd krijgt om in de bodem te dringen, een wadi, een vijver zonder folie of kuip.
  • 200 euro voor het aanleggen van een ondergrondse infiltratie Ondergrondse infiltratiekratten of ondergrondse putten met perforaties waarlangs het water verder zijn weg kan vinden in de bodem. Vaak verstoppen deze systemen sneller en hebben ze een frequenter onderhoud nodig dan bovengrondse systemen.
   • 25 euro/m² groendak (minimaal 6m² en tot een maximum van 1.000 euro)
   • 5 euro/m² ontharding (minimaal 10 m² en tot een maximum van 200 euro)

Waar wil de gemeente in de toekomst nog meer op inzetten?

De gemeente maakte reeds een eerste aanzet voor een regenwaterplan. Zo’n plan toont waar en hoe het regenwater afkomstig van bestaande en geplande wegenis, woningen en (on)verharde oppervlakken ter plaatse kan worden gehouden, geïnfiltreerd en vertraagd afgevoerd en waar ruimte voor water gecreëerd moet worden. Dit plan wordt in 2021 verder verfijnd en aangevuld met een droogteplan. Bij de opmaak zullen de verschillende betrokken actoren geconsulteerd worden.

Wat kan je als inwoner zelf doen thuis?

 • Geef je gazon geen water. Gras is sterk. Van zodra het weer wat regent schiet het terug. Hou je niet van een dor gazon? Kies dan voor andere plantensoorten die beter droogte en hitte trotseren.
 • Ga op zoek hoe je regenwater van je daken kan opvangen: een regenput, een regenton, een regenzak.
 • Zoek uit of de aanleg van een ondiepe vijver of wadi, een waterrijke tuin iets voor jou kan zijn. Die kunnen regenwater tijdelijk bufferen en vertraagd in de bodem laten dringen. Meer info: www.blauwgroenvlaanderen.be

Burgemeester Jan de Keyser: “We moeten de ruimte nog meer klimaat- en waterrobuust inrichten. Een praktisch voorbeeld zijn de pleinen in onze dorpscentra. Die zijn nog te vaak verhard en grijs in plaats van groen en blauw. Ze zijn ook vlak aangelegd, op maaiveldhoogte. Door meer reliëf in te brengen creëer je een enorme bergingscapaciteit voor water. Op een groen, glooiend plein kun je het water van daken en opritten in de buurt opvangen. Het blijft staan in de lager gelegen delen, sijpelt daar in en vult de grondwaterreserves aan. Pas als al die zones gevuld zijn, loopt het water over in de riolering. Bovendien is er door het ontlasten van de riolering minder gevaar voor wateroverlast, vooral tijdens zeer intensieve zomeronweders. Groen en blauw zorgen ook voor verkoeling, minder hittestress, betere leefbaarheid, betere luchtkwaliteit, meer biodiversiteit enzovoort. Deze vrij eenvoudige, relatief goedkope maatregel levert alleen maar winst op. Als we hem systematisch doorvoeren, zeker bij elk nieuw planningsproject, kunnen we ons geleidelijk aanpassen aan het veranderende klimaat en de kosten spreiden in de tijd. Als Oostkamp zijnde willen we hier ook sterker op inzetten.”

op 18 september 2020
Nieuwsoverzicht
LCP