Gemeente- en OCMW-raad Oostkamp keuren participatiecharter goed

Op de Gemeente- en OCMW-raad van maart wordt het participatiecharter goedgekeurd. Het participatiecharter is de Oostkampse invulling van het verplichte participatiereglement. Met het charter worden enerzijds het engagement van het bestuur uitgesproken om verder in te zetten op participatie en anderzijds alle mogelijkheden tot participatie overzichtelijk op een rijtje gezet. Dit overzicht gaat van informeren (een noodzakelijke stap om tot participatie te komen) tot burgerinitiatieven (de hoogste vorm van participatie waarbij burgers zich actief inzetten tot het vorm geven van de gemeente). Sommige stukken zijn strikt geregeld door hogere overheden, bij andere vormen van participatie is het lokaal bestuur vrij wat invulling betreft. Concreet komen volgende hoofdstukken aan bod: actieve en passieve openbaarheid van bestuur, meldingen en vragen, horen van burgers, klachten, openbare onderzoeken en bezwaren, verzoekschriften, voorstellen en vragen van burgers, volksraadpleging, participatie bij grote projecten, vrijwilligerswerking, nieuwe toelagestructuur voor verenigingen, vernieuwde participatieraden en burgerinitiatieven. Tot slot worden ook nog wat spelregels bepaald.  

We leven in een wereld die continu in verandering is. Dit heeft ook zijn impact op heel wat aspecten van het leven in onze gemeente. Het lokaal bestuur van Oostkamp wil graag samen toekomst maken: samen met de inwoners en alle spelers / actoren die in Oostkamp actief zijn. Verbondenheid, betrokkenheid en toegankelijkheid kunnen niet gerealiseerd worden zonder participatie, d.w.z. zonder medewerking van de bevolking of zonder naar hen te luisteren en hen de kans te geven mee te denken en mee te werken. Hetzelfde geldt ook omgekeerd: zonder verbondenheid, betrokkenheid en toegankelijkheid is het ook niet mogelijk om te participeren, d.w.z. deel te nemen aan het maatschappelijke leven en aan het lokaal beleid. 

Omdat participatie een containerbegrip is, wil het lokaal bestuur met het participatiecharter in de eerste plaats een overzicht bieden van alle mogelijkheden die er zijn in het kader van participatie aan het lokaal beleid. Het document houdt daarbij een engagementsverklaring vanuit het lokaal bestuur in. Daarnaast is het de bedoeling om in dit charter de nodige procedures te vermelden en te verwijzen naar andere beslissingen of regelgeving waarop de participatiemogelijkheid gestoeld is. Vele elementen zijn immers (gedeeltelijk) geregeld via hogere wetgeving, al dan niet met ruimte voor eigen lokale invulling. Ook de set spelregels rond hoe lokaal bestuur en burger met elkaar omgaan in het kader van participatie komt aan bod.

De opbouw van het charter volgt in grote lijnen de structuur van de participatieladder. De laagste trap van de ladder is informeren. Dat is de breedste en meest toegankelijke stap, de basis om verder te kunnen. De hoogste trap van de ladder is coproductie: het samen vorm geven aan een verbonden, betrokken, toegankelijke en duurzame gemeente kan op verschillende manieren. Er zijn dan ook diverse vormen van ondersteuning voorzien voor dergelijke belangrijke initiatieven: van de vernieuwing van het toelagesysteem om verenigingen te stimuleren zich extra in te zetten voor een aantal specifieke doelstellingen tot ondersteuning van de participatieraden en nieuwe burgerinitiatieven.  

Quote burgemeester: “Met dit charter willen we aantonen dat we de betrokkenheid van de burger belangrijk vinden. Er bestaan vele vormen en gradaties van participatie die tegemoet komen aan diverse behoeften. Sommige mensen willen gewoon verduidelijking bij een beslissing, anderen willen gehoord worden en nog anderen willen mee nadenken bij grote projecten. En tot slot zijn er ook mensen die nog actiever willen meewerken aan een sterke en warme gemeenschap. De verschillende toelagereglementen die in december goedgekeurd werden, zijn een duwtje in de rug voor het verenigingsleven, bij een participatieraad of als burgerinitiatief. We zijn dan ook heel dankbaar voor dit initiatief en hopen de komende jaren nog veel mooie projecten te zien ontstaan.” 

op 24 april 2020
Nieuwsoverzicht
LCP