Aanstellen studiebureau/ontwerper voor dorpskernvernieuwing Waardamme

Waardamme - beschermd dorpsgezicht (grote weergave)
In het meerjarenplan 2020-2025 werd beslist om de dorpskern van Waardamme op te waarderen. Concreet wil de gemeente de kerkomgeving en het Dorpsplein heraanleggen. Op die manier wordt gewerkt aan een aangename woonomgeving en een levendige buurt. Er werd beslist om een studiebureau aan te stellen.

In 2018 is een beheerplan opgemaakt voor het beschermd dorpsgezicht ‘omgeving parochiekerk Waardamme’. Dit beheerplan is een beleidsinstrument dat handelingen en werkzaamheden in het beschermd dorpsgezicht of aan een onroerend erfgoed begeleidt. Dit plan heeft als doel de beschermde historische karakteristiek te behouden en/of te versterken.

Het beheerplan omschrijft de erfgoedkenmerken en de erfgoedelementen in het beschermde dorpsgezicht en geeft de wijze aan waarop deze in stand gehouden, onderhouden en hersteld kunnen worden.

Het uiteindelijk resultaat beoogt het versterken van de erfgoedwaarden en de erfgoedkenmerken van het dorpsgezicht en de beschermde onroerende goederen. 

Samen met het beheerplan is een schetsontwerp opgemaakt voor de dorpskern van Waardamme (kerkomgeving, Dorpsplein en omgeving rond De Wara). Dit schetsontwerp geeft de grote lijnen weer op welke wijze de gemeente de dorpskern van Waardamme wil heraanleggen. Hierbij wordt aandacht besteed aan vergroening en ontharding en wordt er ruimte gecreëerd voor ontmoeting.

De Gemeenteraad heeft beslist over de voorwaarden van het bestek voor het aanstellen van een ontwerper of studiebureau voor de realisatie van een deel van dit schetsontwerp, namelijk de heraanleg van de kerkomgeving en het Dorpsplein van Waardamme. De geraamde kosten hiervoor bedragen 50.000 euro incl. 21% BTW.

op 24 januari 2020
Nieuwsoverzicht
LCP