Oostkamp zet in op intergemeentelijke samenwerkingen voor veiligheid, welzijn en tewerkstelling

samen 2 (grote weergave)
Om efficiënt en budgetbewust te werken, trekt gemeente Oostkamp reeds op heel wat vlakken de kaart van intergemeentelijke samenwerkingen. Een aantal concrete interlokale samenwerkingen rond veiligheid, welzijn en tewerkstelling werden vastgelegd in de gemeenteraad van november.

Veiligheid: Meerjarenbeleidsplan 2020-2025 en jaaractieplannen 2020 Hulpverleningszone 1 

Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen staat sinds 1 januari 2015 in voor de hulpverlening (brandweer en dienst 112) in 17 gemeenten in het noorden van West-Vlaanderen, waaronder gemeente Oostkamp. De zonale organisatie en werking overstijgt de vroeger plaatselijk georganiseerde hulpverlening. Er wordt professioneler gewerkt en de expertises van de verschillende korpsen komen samen.

Zoals de gemeente maakt ook Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen een meerjarenbeleidsplan voor de periode 2020-2025. Dat wordt jaarlijks in concrete acties vertaald. Die acties hebben betrekking op drie domeinen:

 • - Algemene Financiering met de federale en gemeentelijke toelagen
 • - Beleid, Interne werking en Organisatiebeheersing met aandacht voor de dagdagelijkse administratieve werking van een organisatie met meer dan 800 medewerkers (beroeps – en vrijwillige brandweer en administratief personeel)
 • - Veiligheidsketen dat volgende 5 stappen omvat:
  • o proactie (voorkomen onveilige situaties door sensibilisering)
  • o preventie (acties om onveilige situaties te vermijden)
  • o preparatie (optimaal voorbereiden materiaal en manschappen)
  • o actie (optreden bij incidenten)
  • o nazorg en evaluatie (trekken van lessen en impact voor medewerkers evalueren).

Jaarlijks worden concrete acties uitgewerkt om de werking verder te optimaliseren.

Welzijn: Deelname in Zorgraad eerstelijnszone WE40

De Vlaamse overheid werkt aan de reorganisatie van de eerstelijnszorg. Door die reorganisatie brengt men de welzijnssector en de gezondheidssector dichter bij elkaar en stemt ze de zorg beter op elkaar af. De lokale besturen krijgen een belangrijke rol binnen dit kader via het ‘geïntegreerd breed onthaal’ en het ‘integraal lokaal sociaal beleid’. De vorming van de voorlopige Zorgraad in elke eerstelijnszone (ELZ), is nu aan de orde.

Elke regio brengt in kaart welke behoeften er leven en welk eerstelijnszorgaanbod er beschikbaar is. Bedoeling is om welzijnszorg en gezondheidszorg zo beter op elkaar af te stemmen en te gaan naar een geïntegreerd breed onthaal. Daarin wordt het onthaal van mensen met zorgbehoeften bij bijvoorbeeld maatschappelijke dienst van ziekenfondsen, OCMW of CAW op elkaar afgestemd, zodat doorstroming van de ene naar de andere diensten vlotter verlopen. Zo moet er bijvoorbeeld niet telkens een nieuw dossier opgestart worden, maar gaat de informatiedoorstroming vlotter.

De Zorgraad zal instaan voor deze activiteiten:

 • - Afstemmen van organisatie en aanbod op de zorg- en ondersteuningsvragen in elke regio
 • - Het lokaal sociaal beleid ondersteunen
 • - Stimuleren van kringwerking
 • - Interdisciplinaire samenwerking, waaronder gegevensdeling, stimuleren
 • - Invulling van de sociale kaart mee ondersteunen

De eerste stap in de reorganisatie was de oprichting van de eerstelijnszones. Dit is een afgebakende zone van minimum 75.000 inwoners waarin de welzijns- en gezondheidssector gestimuleerd worden om meer samen te werken. Oostkamp behoort tot de eerstelijnszone WE40 samen met de gemeenten Jabbeke, Zedelgem en Beernem. Tijdens de opstartfase stuurde het veranderteam (kernteam) de eerstelijnszone aan. Zij werkten onder andere een missie en visie uit voor de eerstelijnszone. Het veranderteam houdt op te bestaan van zodra de Zorgraad geïnstalleerd is. De Zorgraad vzw wordt dan het definitieve bestuursorgaan van de ELZ. Tot eind juni 2020 krijgt elke eerstelijnszone een financiële ondersteuning van 12.000 euro. Op 1 juli 2020 staat de definitieve erkenning van de Zorgraad gepland en zal de subsidie afhangen van verschillende indicatoren.

De zorgraad bestaat uit vertegenwoordigers uit verschillende clusters:

 • - Cluster lokale besturen (maximum 6 zetels): gemeenten, OCMW’s en Huis van het Kind
 • - Cluster welzijn (maximum 6 zetels): de woonzorgcentra, de diensten voor gezinszorg, de lokale dienstencentra, de diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen, de centra voor algemeen welzijnswerk
 • - Cluster eerstelijnszorgactoren (maximum 6 zetels): de huisartsen, de thuisverpleegkundigen, de kinesitherapeuten, de tandartsen, de apothekers, de podologen, de vroedvrouwen, de ergotherapeuten, de diëtisten, de klinisch psychologen, de partners die actief zijn in functie 1 van de netwerken volwassenen artikel 107 en activiteitenprogramma 1 van de netwerken geestelijke gezondheid kinderen en jongeren
 • - Verenigingen personen met zorg- en ondersteuningsvraag en vereniging van gebruikers, mantelzorgers en vrijwilligers (maximum 3 zetels)
 • - Anderen (bv. personen met een handicap, ziekenhuis, …) (maximum 4)

De Zorgraad zal een belangrijke rol spelen bij het ondersteunen van het lokaal bestuur bij de ontwikkeling van het lokaal sociaal beleid. Dit zal onder andere via de brede samenwerking tussen welzijn en gezondheid gebeuren. Een goede samenwerking tussen de verschillende betrokkenen zorgt enerzijds voor een uitbreiding van de zorgmogelijkheden. Daarnaast maakt het ook een continuïteit in de zorg mogelijk, ook als de behoeften van de cliënt wijzigen.

Via de deelname aan de Zorgraad leren de andere aanwezigen de gemeente en het OCMW kennen, waardoor de drempels dalen. Door het netwerk via de Zorgraad is het vanuit het lokaal bestuur gemakkelijker om het lokaal sociaal beleid op gemeentelijk niveau uit te bouwen.

Tewerkstelling: Opnemen van de Regierol Sociale Economie 2020-2025 via Werkkracht10


De Gemeenteraad van Oostkamp beslist over de interlokale samenwerking binnen ‘Werkkracht10’. Oostkamp gaat daarbij samen met Stad Brugge en 8 andere gemeenten uit de Brugse regio verder samenwerken in de regierol rond sociale economie. Dit zal gebeuren onder de vorm van een interlokale vereniging ‘Werkkracht10 ILV’. Die vereniging  zal opnieuw een subsidieaanvraag indienen bij de Vlaamse overheid.

Brugge vervult de trekkersrol bij het aanvragen van de subsidies, na akkoord van de andere gemeenteraden.

Op 31/12/2019 eindigt de subsidieperiode 2014-2019 voor de regierol sociale economie regio Brugge. Om de subsidie - jaarlijks € 100.000 - ook voor de periode 2020-2025 te mogen ontvangen, moet er ten laatste op 15/01/2020 een aanvraag ingediend worden

Bedoeling is enerzijds om de regie sociale economie te ondersteunen door sociale tewerkstelling kenbaar te maken bij werkgevers, partners, VDAB… Dit gebeurt op verschillende manieren:

 • de ontwikkeling van een gedragen beleidsvisie op de sociale economie
 • de uitbouw van de lokale sociale economie en het maatschappelijk verantwoord ondernemen - het bevorderen van de samenwerking met en tussen de sociale economie.

Anderzijds wordt ook het ‘wijkwerken’, dat tot voor kort als ‘Wijk-up’ georganiseerd werd, opgenomen in de interlokale vereniging.

Het is de bedoeling dat de 10 lokale besturen uit de Brugse regio ook tijdens de periode 2020- 2025 samen de regierol sociale economie opnemen en dus opnieuw met het intergemeentelijk samenwerkingsverband een subsidie-aanvraag zullen indienen.

op 22 november 2019
Nieuwsoverzicht
LCP