Ruimtelijke Uitvoeringsplan in opmaak om carpoolparking mogelijk te maken

info (grote weergave)

Om van de zone naast Van der Valk in de Kapellestraat een carpoolparking te kunnen maken moet de bestemming van die zone aangepast worden. Hiervoor wordt een RUP (Ruimtelijk UitvoeringsPlan) opgemaakt. Het RUP is in voorbereiding en ligt vanaf 14 oktober tot 13 december ter inzage. Er is ook een informatievergadering voorzien op dinsdag 29 oktober. Tot 13 december kunnen reacties ingediend worden bij de gemeente. Naast een carpoolparking wordt ook ruimte voorzien voor lokale kantoorgebouwen. De dreef, een landschappelijk waardevol element, wordt in het ontwerp behouden.

De gemeente wil al lang een carpoolparking laten realiseren door AWV aan de E40, op de zone naast Van der Valk in de Kapellestraat. Die behoefte werd ook in het kader van het mobiliteitsplan opnieuw gesteld. Om dit te kunnen doen, moet de bestemming van die zone wijzigen. Dit is nu natuurgebied. De dreef heeft een landschappelijke waarde, de rest van de zone heeft evenwel weinig natuurwaarde. Gezien de behoefte aan een carpoolparking en de zeer gunstige ligging van die zone (vlak aan de op- en afrit E40) wil de gemeente de bestemming dan ook aanpassen, mét behoud van de dreef.

In het RUP worden een aantal bijkomende principes naar voor gebracht, waaronder:

 • De kantoorzone komt aan de kant van de autosnelweg en de parking aan de kant van de Kapellestraat.
 • Parkeergelegenheid voor de kantoren moet maximaal ondergronds gebeuren
 • Het groene karakter van de site moet maximaal behouden blijven, met als belangrijkste aspect de dreef.
 • De capaciteit van de carpoolparking bedraagt 118 plaatsen.
 • De ecologische voetafdruk van de gebouwen op de site moet beperkt blijven.
 • Er zijn mogelijkheden voorzien voor extra hotelfuncties, enkel als uitbreiding van het bestaande hotel. Een nieuw hotel is niet toegelaten.
 • Een veilige ontsluiting is essentieel, ook voor de zwakke weggebruiker

Het RUP bevat enkel bepalingen voor de zone naast de Kapellestraat. Je zal er dus geen elementen in vinden voor een betere doorstroming op de Kapellestraat zelf. Dit betekent niet dat de gemeente hier geen aandacht voor heeft. De gemeente heeft gevraagd aan het Agentschap Wegen en Verkeer van de Vlaamse overheid om een studie te maken voor de volledige verkeersafwikkeling van aan de E40 over de Kapellestraat, Gruuthuselaan, A. Rodenbachstraat richting Brugge. Het gedeelte ter hoogte van de zone van dit RUP wordt daarin meegenomen.

Een eerste stap in de procedure voor het RUP Kapellestraat is de opmaak van een start- en procesnota. Die werd in september vastgelegd door het College van Burgemeester en Schepenen en wordt nu aan de bevolking voorgelegd.

 • Informatievergadering: dinsdag 29 oktober | 19.30 uur | OostCampus, Siemenslaan 1
 • De documenten zijn ter inzage
  • via deze link
  • in OostCampus, Siemenslaan 1 van 14 oktober tot en met 13 december 2019.

Inspraakreacties kunnen schriftelijk worden ingediend tot uiterlijk vrijdag 13 december 2019 gericht aan: Gemeente Oostkamp– OostCampus - Siemenslaan 1 - 8020 Oostkamp.

Jan de Keyser: “Na deze eerste inspraakronde worden de opmerkingen gebundeld en wordt een voorontwerp opgemaakt. Daarop volgen een officiële adviesronde, de opmaak en vaststelling van het definitieve ontwerp. Er zal op verschillende tijdstippen teruggekoppeld worden. De inschatting is dat de definitieve vaststelling van het RUP Kapellestraat zal rond zijn tegen eind 2021. Daarna kan het Agentschap Wegen en Verkeer overgaan tot de aanleg van de parking. Ook dat proces neemt nog een zekere tijd in beslag (vergunning aanvragen, aannemer aanstellen).”

op 14 oktober 2019
Nieuwsoverzicht
LCP