Oostkamp actualiseert haar mobiliteitsplan

Mobiliteit (grote weergave)
De gemeente Oostkamp heeft haar mobiliteitsplan dat dateerde uit 2010 geactualiseerd. Hierbij heeft ze een participatietraject uitgezet over het thema duurzame mobiliteit en leefbaarheid. Dit leidde tot een actieplan met maatregelen op korte en lange termijn dat door de Gemeenteraad is goedgekeurd.

De gemeente Oostkamp heeft haar mobiliteitsplan dat dateerde uit 2010 geactualiseerd. Hierbij heeft ze een participatietraject uitgezet over het thema duurzame mobiliteit en leefbaarheid en heeft ze een studie door de WVI laten uitvoeren naar de aanwezigheid van vrachtverkeer in de Kwagatstraat – Hogestraat en in de Veldhoekstraat. Dit leidde tot een actieplan met maatregelen op korte en lange termijn, dat op 20 juni 2019 door de Gemeenteraad werd goedgekeurd. 

Duurzame mobiliteit en leefbaarheid
Het doel van de actualisatie van het mobiliteitsplan is oplossingen voorstellen en concrete acties uitwerken voor de uitbouw van een duurzaam mobiliteitsbeleid, zowel voor het centrum van Oostkamp als voor de andere deelgemeenten. Het gaat om maatregelen zoals het creëren van een autoluw centrum, fietspoolen, autodelen, beleid met betrekking tot elektrische voertuigen, gemeentelijk wagenpark, stallingen voor bakfietsen ... 

Via een participatietraject kregen we inzicht in de noden van de inwoners en bezoekers van Oostkamp en in hun ideeën omtrent duurzame mobiliteit en leefbaarheid. Daarnaast werd ook de bereidheid afgetoetst om het eigen verplaatsingsgedrag aan te passen. De kracht van dit participatietraject was dat de verschillende belanghebbenden begrip voor elkaars standpunt kregen en dat er draagvlak gecreëerd is. Er werden ook terreinbezoeken gehouden waar gesprekken gehouden werden met de lokale bevolking en weggebruikers. 

Dit alles werd verwerkt in 5 thema’s: schoolomgevingen, dorpskernen (woonkernen), centrum Oostkamp, fietsen en collectief vervoer. Voor elk van die thema’s werd gekeken welke meerwaarde een switch naar meer duurzame mobiliteit kan betekenen. Dit resulteerde voor elk thema in een aantal doelstellingen die op hun beurt vertaald werden naar concrete maatregelen. Om een leidraad op korte en lange termijn te bieden, zijn de maatregelen gebundeld in een actieplan. Topprioriteit is een veilige en leefbare schoolomgeving.   

Studie rond vrachtverkeer in de Kwagatstraat-Hogestraat en Veldhoekstraat
Het onderzoek richtte zich op 2 wegen: Veldhoekstraat en Kwagatstraat – Hogestraat, waar een grote verkeersdruk ervaren wordt en waar oplossingen niet voor de hand liggen. Er is voor beide wegen een uitgebreid onderzoek gevoerd: radarmetingen van de politie, manuele kruispunttellingen en een herkomst- bestemmingsonderzoek van de vrachtwagens in de straat. 

Bij de Veldhoekstraat geeft het onderzoek aan dat de meeste vrachtwagens een herkomst of bestemming hebben op relatief korte afstand, waarbij vooral de omgeving Ruddervoorde - Waardamme naar voor komt. De Veldhoekstraat wordt gevolgd voor de verbinding tussen de N50 aan de ene zijde en Sijslostraat / E403 / Zedelgem aan de andere zijde. Er zijn voor de meeste vrachtwagens geen andere, meer geschikte routes voorhanden in de buurt. De Veldhoekstraat is hierbij de meest logische route. Er wordt dan ook geopteerd om de bestaande functie van de Veldhoekstraat te behouden. De bewegwijzering naar de E40 zal evenwel aangepast worden. Ook zijn regelmatige snelheidscontroles wenselijk. 

De Kwagatstraat – Hogestraat wordt duidelijk gevolgd als doorgangsroute door auto- en vrachtverkeer. Dit is ook wat de bewoners ervaren. Uit het onderzoek blijkt echter dat er geen haalbare alternatieve routes zijn. Mocht de effectieve snelheid lager liggen, zou dat al een grote verbetering betekenen voor de leefkwaliteit van de inwoners en voor de veiligheid van de fietsers. De gemeente trekt 150.000 euro uit om dit te concretiseren. De mogelijke oplossingen kunnen gaan van infrastructurele maatregelen, zoals wegversmallingen, tot een trajectcontrole. Dit moet verder uitgewerkt worden. 

Er zal nader overleg gebeuren met de buurgemeentes omtrent de genoemde vrachtwagenproblematiek op de beide routes.

Voor beide straten is ook een overlegvergadering met de bewoners georganiseerd.

Bekijk het mobiliteitsplan

op 21 juni 2019
Nieuwsoverzicht
LCP