Vaststellen jaarrekening 2018 en budgetwijziging 2019

budget geld (grote weergave)
Op de Gemeenteraad op donderdag 16 mei werd de jaarrekening 2018 en de budgetwijziging 2019 van de gemeente besproken en vastgesteld.

De jaarrekening 2018 van gemeente
Naast het cijfermatige luik heeft de jaarrekening in de nieuwe boekhouding (BBC= beleids- en beheercyclus) ook een inhoudelijk luik. Hierin wordt toelichting gegeven over de mate waarin de vooropgestelde beleidsdoelstellingen gerealiseerd werden. Ook de actieplannen en acties voor de realisatie van het gemeentelijk beleid zijn hierin opgenomen. Het jaarverslag dat vroeger een apart document is, zit vervat in de jaarrekening van het betrokken jaar.

De belangrijkste info over de budgettaire en financiële positie van de gemeente is terug te vinden in het schema ‘Financiële toestand 2018’. Er zijn drie te onderscheiden resultaten: 

  • het exploitatieresultaat (= uitgaven en ontvangsten die betrekking hebben op de dagelijkse werking): de uitgave voor de dagelijkse werking van de gemeente bedraagt voor 2018 24,05 miljoen euro en 28,7 miljoen euro ontvangsten. Dat betekent een positief saldo van 4,65 miljoen euro.
  • het investeringsresultaat (= de investeringsprojecten in wegen, gebouwen, materialen, voertuigen …): de investeringen in wegen, materiaal, voertuigen, rioleringswerken bedragen 7,91 miljoen euro uitgaven in 2018 en 5,16 miljoen euro in ontvangsten. Dit betekent een negatief resultaat van 2,75 miljoen euro. Het negatief resultaat wordt weggewerkt door o.a. de opname van een lening.
  • het derde resultaat heeft betrekking op de opname van nieuwe leningen en het terugbetalen van de kapitaalsaflossing op opgenomen leningen. De geboekte uitgaven bedragen 7,2 miljoen euro tegenover 7,92 miljoen ontvangsten met een positief resultaat van 0,72 miljoen euro. Er werd in 2018 een nieuwe lening van 7 miljoen euro opgenomen.

De drie resultaten samen betekenen voor het dienstjaar 2018 met een positief saldo van 2,61 miljoen euro. Daarnaast is er een gecumuleerd overschot van de vorige jaren (dus van de jaren voor 2018) van 9,14 miljoen euro.  Dit maakt dat de gemeente op 31 december 2018 over een totaal bedrag van 11,75 miljoen euro aan financiële middelen beschikte. Deze gelden zullen hoofdzakelijk in 2019 worden aangewend om o.a. de investeringen die voor 2018 werden gepland en waarvan de uitvoering ook in 2018 is gestart, maar die pas in 2019 afgewerkt zullen worden, te kunnen betalen. Het gaat bijvoorbeeld om de herinrichting van de Poelstraat, de rioleringswerken in de zijstraten van de Torhoutsestraat, wegenis – en rioleringswerken Molenhoek, wegenis – en rioleringswerken Macieberg-Meuleman-Volderstraat, waterbeheersingswerken Kampveld … 

De budgetwijziging 2019 van gemeente
Normaal komt de budgetwijziging pas op het einde van het boekjaar op de Gemeenteraad. In het kader van het opmaken van het meerjarenplan 2020-2025 is het evenwel aangewezen om de budgetwijziging, met o.a. de opname van het resultaat van de jaarrekening 2018, nu al op te maken zodat het meerjarenplan 2020-2025 met de meest actuele cijfers als uitgangsbasis kan starten. 

De belangrijkste info over de budgettaire en financiële positie van de gemeente na de budgetwijziging is terug te vinden in het schema ‘Wijziging van het liquiditeitenbudget 2019’. Er zijn drie te onderscheiden resultaten die wijzigen:

  • het exploitatieresultaat (= uitgaven en ontvangsten die betrekking hebben op de dagelijkse werking): de uitgave voor de dagelijkse werking van de gemeente bedraagt voor 2019 na budgetwijziging 25,58 miljoen euro en 28,89 miljoen euro ontvangsten. De uitgaven stijgen met 366.000 euro door o.a. groenonderhoud, opmaak hydronautstudie, huur containers tijdens werken kleedkamers Hertsberge,… terwijl de ontvangsten 395.000 euro stijgen door o.a. gestegen ontvangst uit de onroerende voorheffing, gestegen ontvangst uit het Gemeentefonds ... Dat betekent een positief saldo van 3,31 miljoen euro.
  • het investeringsresultaat (= de investeringsprojecten in wegen, gebouwen, materialen, voertuigen …): de investeringen in wegen, materiaal, voertuigen, rioleringswerken bedragen voor 2019 na budgetwijziging 12,16 miljoen euro uitgaven en 2 miljoen euro in ontvangsten. Dit betekent in de uitgaven een daling met 2,9 miljoen euro als gevolg van het schrappen van een aantal investeringen in 2019 en het afsluiten van investeringen 2018 die afgewerkt zijn en in de ontvangsten een daling van 185.000 euro wegens het schrappen van een investeringstoelage wegens niet uitvoering. Dit resulteert in een negatief resultaat van 10,16 miljoen euro. Het negatief resultaat wordt weggewerkt door o.a. het overschot op de jaarrekening 2018.
  • het derde resultaat heeft betrekking op de opname van nieuwe leningen en het terugbetalen van de kapitaalsaflossing op opgenomen leningen. De geboekte uitgaven bedragen 5,89 miljoen euro tegenover 3,1 miljoen ontvangsten met een negatief resultaat van 2,79 miljoen euro. De uitgaven stijgen met 300.000 euro voor de vervroegde terugbetaling van een lening. De ontvangsten dalen met 1,1 miljoen euro ingevolge het niet opnemen van een lening.

De drie resultaten samen geven voor het dienstjaar 2019 na budgetwijziging een negatief saldo van 9,63 miljoen euro. Daarnaast is er een gecumuleerd overschot van de jaarrekening 2018 van 11,75 miljoen euro.  Dit maakt dat de gemeente na budgetwijziging 2019 en als start voor de meerjarenplanning 2020-2025 over een totaal bedrag van 2,12 miljoen euro aan financiële middelen beschikt.                  

op 17 mei 2019
Nieuwsoverzicht
LCP