Start nieuwe legislatuur: installatie van het nieuwe bestuur

Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Gemeenteraad 2 januari 2019 (grote weergave)
Op woensdag 2 januari werd het nieuwe gemeentebestuur van Oostkamp geïnstalleerd. De raadsleden en schepenen legden hun eed af en de officiële organen werden ingericht. Dit gebeurde tijdens een plechtigheid in de raadzaal van OostCampus.

Op 1 januari 2019 trad het Decreet Lokaal Bestuur in werking. Dit decreet vervangt het Gemeentedecreet en het OCMW-decreet en zorgt voor een aantal veranderingen, vooral voor het OCMW.

Reeds in november legde Jan de Keyser bij de provinciegouverneur de eed af als burgemeester voor de legislatuur 2019 - 2024.

De Gemeenteraad / OCMW-raad

De gemeenteraadsleden werden op 14 oktober rechtstreeks gekozen, op basis van het aantal voorkeurstemmen binnen hun lijst. Nieuw vanaf deze legislatuur is dat de gemeenteraadsleden meteen ook de OCMW-raadsleden zijn. En dat de voorzitter van de Gemeenteraad ook voorzitter van de OCMW-raad is. De gemeenteraadsleden hebben Liesbeth Gellinck (CD&V) verkozen als voorzitter.

Raadsleden

 • CD&V: Jan de Keyser, Els Roelof, Katrien Talloen, Delphine Roels, Geert Pyfferoen, Sam Van De Caveye, Sebastian Vande Ginste, Nel Thieren, Toben Braeckevelt, Joke Vandeputte, Liesbeth Gellinck (voorzitter), Justine Soulliaert, Bram Gheysen, Marleen Clarisse, Geert Callebert, Thomas Delputte
 • N-VA: Stefaan Bollaert, Ann Vander Bauwede, Liliane De Baene, Robin Declerck
 • sp.a: Franky De Jonghe, Björd Grijp, Filip Wybo
 • Groen:  Carol Cartigny, Valentien Goethals
 • Vlaams Belang: Dieter Van Parys, Jean-Pierre Fraeyman*

*Annie Sintubin besliste om haar zitje in de Gemeenteraad en OCMW-raad niet op te nemen. Zij is vervangen door de volgende op de lijst.

De Gemeenteraad komt samen telkens op de 3e donderdag van de maand. Aansluitend aan de gemeenteraadszitting zal voortaan ook de OCMW-raadszitting gehouden worden.

Het College van Burgemeester en Schepenen en het Vast Bureau

In Oostkamp telt het College van Burgemeester en Schepenen 7 leden: de burgemeester, 5 schepenen en de voorzitter van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst. De 5 schepenen werden uit de groep van gemeenteraadsleden gekozen door de meerderheid.

Elk lid van het College van Burgemeester en Schepenen volgt een aantal beleidsthema’s op. Er werd bewust voor gekozen om niet te vertrekken vanuit een klassieke bevoegdheidsverdeling zoals we die tot nu toe hebben gekend. In de praktijk blijkt immers dat er op het niveau van het College steeds meer nood is om beleidsthema’s te clusteren en deze geïntegreerd te bekijken. Elke schepen krijgt een duidelijke titel die meteen aangeeft voor welk pakket hij/zij verantwoordelijk is. 

 • Jan de Keyser – burgemeester: algemeen beleid, coördinatie van de strategische planning, veiligheid(sdiensten), communicatie & participatie, ruimtelijke ordening, financiën, lokale economie, land- en tuinbouw
 • Els Roelof - 1e schepen: beleid publieke ruimte, wonen & werken
 • Katrien Talloen - 2e schepen: organisatie & dienstverlening
 • Delphine Roels - 3e schepen: beheer publieke ruimte
 • Geert Pyfferoen - 4e schepen: patrimonium en aankoopbeleid
 • Sam Van De Caveye - 5e schepen: vrije tijd
 • Sebastian Vande Ginste - 6e schepen & voorzitter Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst: sociale zaken

De belangrijkste taken van het College zijn

 • uitvoering van de beslissingen die de Gemeenteraad neemt
 • voorbereiden van de agenda van de Gemeenteraad
 • opvolging dagelijks bestuur van de gemeente.

Het College neemt zijn beslissingen als groep. Schepenen hebben individueel geen beslissingsbevoegdheid. De voorzitter van het College is de burgemeester.

Nieuw vanaf deze legislatuur is dat de leden van het College ook de 7 leden van het Vast Bureau van het OCMW zijn. De burgemeester is de voorzitter van het Vast Bureau. De belangrijkste taken van het Vast Bureau zijn

 • uitvoering van de beslissingen die de OCMW-raad neemt
 • voorbereiden van de agenda van de OCMW-raad
 • opvolging dagelijks bestuur van het OCMW. 

Het College van Burgemeester en Schepenen komt elke week bijeen op maandagnamiddag. Voortaan zal aansluitend ook de vergadering van het Vast Bureau plaats vinden.

Het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst

Binnen het OCMW moet voor het eerst ook een Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst worden opgericht. Het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst telt 8 leden + een voorzitter. De OCMW-raadsleden hebben Sebastian Vande Ginste verkozen als voorzitter voor het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst.

De taken van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst zijn

 • beslissen over de toekenning, terugvordering, herziening en schorsing van individuele steun op het vlak van de maatschappelijke dienstverlening en de maatschappelijke integratie;
 • bekrachtigen van de beslissingen van de voorzitter van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst 

Het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst komt maandelijks bijeen.

De leden zijn:

 • Voorzitter: Sebastian Vande Ginste (CD&V)
 • Leden: Liesbet Ally (CD&V), Nancy De Bruyne (CD&V), Andy Dewitte (CD&V), Evy De Vlieghere (CD&V), Anneloor Laevens (sp.a), Els Sarazyn (N-VA), Nancy Van Compernolle (CD&V), Geert Vercruyce (Groen) 

Raad van Bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf Oostkamp (AGB-O)

Het AGB-O staat in voor het exploiteren van OostCampus en het Veiligheidsgebouw. Het stelt beide gebouwen ter beschikking van de gebruikers: de gemeente, het OCMW, politiezone het Houtsche, Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen, het Rode Kruis, de Woonwinkel en de gemeentelijke vzw’s.

De Raad van Bestuur van het AGB-O is samengesteld uit 12 leden, verkozen door de Gemeenteraad.

De leden van de Raad van Bestuur hebben Sebastian Vande Ginste als voorzitter verkozen.

De leden: Toben Braeckevelt (CD&V), Vincent Christiaens (N-VA), Jan de Keyser (CD&V), Liesbeth Gellinck (CD&V), Björd Grijp (sp.a), Pieter Lescouhier (N-VA), Geert Pyfferoen (CD&V), Delphine Roels (CD&V), Nel Thieren (CD&V), Kristien Verbelen (Vlaams Belang), Geert Vercruyce (Groen)

Directiecomité van het AGB-O

De Raad van Bestuur van het AGB-O koos uit haar leden 5 vertegenwoordigers voor het Directiecomité van het AGB-O.

De leden van het Directiecomité hebben Jan de Keyser als voorzitter verkozen.

Leden: Vincent Christiaens (N-VA), Björd Grijp (sp.a), Geert Pyfferoen (CD&V), Sebastian Vande Ginste (CD&V)

De Raad van Bestuur van het Autonoom Gemeenbedrijf Oostkamp vergadert 1 maal per kwartaal en het directiecomité 2 maal per kwartaal.


Op de foto:

zittend van links naar rechts: Sam Van De Caveye, Delphine Roels, Els Roelof, Jan Compernol (algemeen directeur), Liesbeth Gellinck, Jan de Keyser, Katrien Talloen, Geert Pyfferoen en Sebastian Vande Ginste

staand 1ste rij: Jean-Pierre Fraeyman, Marleen Clarisse, Geert Callebert, Dieter Van Parys, Nel Thieren, Bram Gheysen, Joke Vandeputte, Toben Braeckevelt, Carol Cartigny en Franky De Jonghe

staand 2de rij: Thomas Delputte, Justine Souilliaert, Filip Wybo, Robin Declerck, Stefaan Bollaert, Ann Vander Bauwede, Liliane De Baene, Valentien Goethals en Björd Grijp.

op 03 januari 2019
Nieuwsoverzicht
LCP