Bekendmaking | reglement ambulante handel nav voetbaltornooi zo 10/4

Dit nieuwsbericht is niet actueel.

26-27_voetbalgras (grote weergave)
Bekendmaking | Tijdelijk reglement inzake ambulante handel tijdens de sportieve manifestatie Voetbaltornooi KSA Oostkamp op zondag 10 april 2016.

Het College van Burgemeester en Schepenen,

Gelet op artikelen 119 en 135§2 van de Nieuwe Gemeentewet;

Gelet op artikelen 186 en 187 van het Gemeentedecreet;

Gelet op het Koninklijk Besluit van 20 juli 2006 tot wijziging van de bepalingen betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante activiteiten bedoeld in de artikelen 1 tot en met 24 van de wet van 4 juli 2005 tot wijziging van de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening van ambulante activiteiten en de organisatie van openbare markten;

Overwegende dat het in het belang van openbare orde en veiligheid noodzakelijk is om tijdelijke aangepaste en aanvullende politiemaatregelen te nemen op 10 april 2016 en deze ook ter uitvoering op de openbare weg te brengen;

Overwegende de vraag van KSA Ten Rode Oostkamp, Annelies Malengier, Olmenstraat 51, 8020 Oostkamp om het evenement te erkennen als sportieve of culturele manifestatie waarbij hij zelf de ambulante activiteiten kan organiseren;

BESLUIT:

Art. 01 – De gemeente Oostkamp erkent het evenement KSA Voetbaltornooi, dat doorgaat op zondag 10 april 2016, als een sportieve manifestatie opdat de organisator er zelf de ambulante activiteiten kan organiseren, waarbij hij enkel een standplaats kan toewijzen aan of via de houders van een machtiging ambulante activiteiten als werkgever of aan organisatoren van occasionele verkopen zonder commercieel karakter voor één van de wettelijk omschreven doelen. De ambulante verkopen tijdens dergelijke manifestaties moeten bijkomstig blijven aan de aard van de manifestatie en de goederen en diensten moeten erop betrekking hebben. Deze regelgeving geldt zowel op het openbaar domein als op het privé-domein.

Art. 02 – Enkel de organisator van het voornoemde evenement mag op zondag 10 april 2016 ambulante activiteiten organiseren op het domein De Valkaart

Art. 03 - Geïnteresseerde ambulante handelaars kunnen zich bekend maken bij de organisator van het evenement op volgende gegevens:
KSA Ten Rode Oostkamp
t.a.v. Annelies Malengier
Olmenstraat 51, 8020 Oostkamp
Email: annelies.malengier@telenet.be

De organisatie van het evenement staat in voor het geven van toelating.

Art. 04 – De organisator is verantwoordelijk voor het informeren van de ambulante handelaars over en de naleving van volgende voorwaarden:

- niet-professionele verkopers moeten voldoen aan de voorwaarden, beschreven in de wet betreffende de uitoefening en organisatie van ambulante en kermisactiviteiten (Wet van 25 juni 1993 en zijn uitvoeringsbesluiten, gewijzigd bij de wet van 4 juli 2005 en 20 juli 2006).

- de standhouder moet in orde zijn met de reglementeringen van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen.

- de standhouders dienen over de nodige elektro- en/of gaskeuringen te beschikken en moeten deze kunnen voorleggen bij controle door de bevoegde overheid.

- de aanvrager is steeds verantwoordelijk voor het opruimen van het afval dat geproduceerd en/of achtergelaten werd.

- voor het spelen van elektronisch versterkte muziek moet de aanvrager toelating vragen aan de organisator van het evenement en het College van Burgemeester en Schepenen.

- de aanwijzingen van de politie moeten te allen tijde strikt nageleefd worden.

Art. 05 – Inbreuken op de beschikkingen van dit tijdelijk reglement en het niet-respecteren van de voorwaarden kunnen vastgesteld worden door de leden van de lokale en de federale politie.

Art. 06 – Bij inbreuken op de beschikkingen van dit tijdelijk reglement en het niet-respecteren van de voorwaarden, zullen de waren die verkocht worden, de kramen die opgesteld zijn, de drank en eetwaren die verkocht worden, voor de duur van deze politieverordening in beslag worden genomen door de politie. Deze zaken zullen op risico en kosten van de overtreder verwijderd worden en zullen hen na het einde van de verordening worden terugbezorgd.

Art. 07 – Dit besluit wordt bekendgemaakt op de gemeentelijke website vanaf 7 maart 2016.

Art. 08 – Een kopie van dit besluit wordt bezorgd aan de politie en de organisator van het betreffende evenement.

op 10 april 2016
Nieuwsoverzicht
LCP