Aanpassen ramingen door budgetwijziging 2015 en meerjarenplan 2014-2019 en vaststellen budget 2016

Dit nieuwsbericht is niet actueel.

info (grote weergave)
Op de Gemeenteraad van 17 december werd achtereenvolgend het budget 2015 aangepast, werd het meerjarenplan 2014-2019 bijgestuurd en werd het budget 2016 vastgesteld.

In uitvoering van het nieuwe boekhoudsysteem BCC (beheers– en beleidscyclus) moet de budgetwijziging 2015 en het budget 2016 passen in een groter geheel, met name het meerjarenplan 2014-2019. Dit houdt in dat elke wijziging in het budget ook een wijziging in het meerjarenplan tot gevolg heeft. Halverwege de legislatuur en gezien de gewijzigde regelgeving en niet te voorziene evoluties (o.a. wijzigen subsidiesysteem vrijetijdsdiensten, toelagesysteem gesubsidieerd personeel, niet indexatie wedden) heeft het bestuur geoordeeld om het meerjarenplan 2014-2019 voor de budgetjaren 2016 tot en met 2019 aan te passen.

Budgetwijzing 2015

Het budget 2015 moet aangepast worden om 3 redenen.

  1. In vergelijking met het oorspronkelijke budget 2015 blijft het geraamde exploitatiesaldo op 4.034.099 euro.
  2. Het resultaat van de jaarrekening 2014 bedraagt 8.573.751 euro en valt 2.807.594 euro positiever uit dan geraamd. Dit komt omdat een aantal investeringen niet in 2014 uitgevoerd werden. Dit bedrag moet meegenomen worden in de budgetwijziging van 2015.
  3. Er moet ook rekening gehouden worden met investeringen die gestart werden in 2012, 2013 en 2014 en nu pas in 2015 betaald worden. Dit betekent een meeruitgave van 8.569.508 euro in 2015. 

Om het budget 2016 te kunnen opmaken, moet eerst het meerjarenplan 2014-2019 aangepast worden.

Aanpassen meerjarenplan 2014-2019 voor de jaren 2016 tot en met 2019

Het meerjarenplan 2014-2019, zoals het werd opgemaakt eind 2013, wordt voor de jaren 2016 tot en met 2019 grondig bijgestuurd op verschillende vlakken, met name:

de gewone werking:

  • Er is een groei van de belangrijkste ontvangstenposten. De onroerende voorheffing en de aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting zijn gekoppeld aan een indexatie. Die indexatie is door de geringe inflatie weggevallen, waardoor de voorziene ontvangsten verlaagd werden.
  • Ook zijn tal van voorziene toelagen, vooral voor de werking van de vrijetijdsdiensten cultuur, bibliotheek, sport en jeugd en personeelssubsidies grondig hervormd en door Vlaanderen fors verminderd.
  • Wat de uitgaven betreft, werden vooral de personeelskosten grondig bijgestuurd. Vooreerst is er een nieuwe boekingswijze van het gesubsidieerd personeel, is er een versnelde pensioneringsgolf merkbaar en is de voorziene indexatie van de wedden in 2014 en 2015 niet doorgegaan. Deze besparing zal deels ingezet worden voor het aanwerven van vervangend personeel zodat de dienstverlening blijvend gegarandeerd kan worden.
  • In de werkingssubsidies daalt de toelage aan het OCMW omdat de voorziene uitbreidingswerken aan Zorgsite Ter Luchte niet doorgaan. Het niet goedkeuren van het subsidiedossier door de Vlaamse overheid ligt hiervan aan de basis.

de investeringen:

Het voorziene investeringsbudget werd uitgebreid met 6,2 miljoen. De werken werden in de tijd uitgezet. Dit wil zeggen dat op basis van een inschatting wanneer een bepaald werk zal uitgevoerd worden, de financiële middelen in dat jaar voorzien zijn. Zo zijn voorziene werken van 2014 en 2015 verschoven naar 2016 en 2017. Er werden ook nieuwe investeringen voorzien, zoals de aanleg van een kunstgrasveld, de heraanleg van de Poelstraat en de Beverhoutsstraat, de heraanleg van de parking De Valkaart, wegenis – en rioleringswerken in de Everaertstraat-Bareelstraat, Maciebergstraat, Volderstraat, Meulemanstraat…

leningen:

Door de verschuiving van een aantal investeringen naar een later moment, verschuift de opname van leningen wat dan weer een gunstige invloed heeft op de intrest– en aflossingslast. 

Budget 2016 past in het bijgestuurde meerjarenplan 2014-2019

Eens het meerjarenplan 2014-2019 aangepast is voor de jaren 2016 tot en met 2019, zijn ook de plannen voor 2016 gekend en het budget past binnen het groter geheel van het aangepaste meerjarenplan 2014-2019. Op die manier zijn automatisch de benodigde kredieten voor de werking en de investeringen van de gemeente in 2016 voorhanden.

Conclusie 

De gemeente kan voor 2016 en de volgende jaren een meerjarenplan in evenwicht presenteren dat voorziet in de nodige middelen om de werking van de gemeente blijvend te verzekeren. Er is ook extra ruimte voor de nodige investeringen in voornamelijk wegenis – en rioleringswerken en voor de aanleg van een kunstgrasveld.

op 18 december 2015
Nieuwsoverzicht
LCP