Oostkamp gaat versnelling hoger met Klimaatplan 2030

Gepubliceerd op donderdag 19 jan 2023 om 11:35 uur

Op 19 januari 2023 keurde de Oostkampse Gemeenteraad haar Klimaatplan 2030 goed. Dit plan omvat zowel regionale als gemeentelijke acties: de verdere klimaatopwarming tegengaan én ons beschermen tegen het reeds veranderende klimaat. Het goedgekeurde plan wordt in februari voorgelegd aan Europa. Het plan omvat acties voor alle betrokkenen: de gemeente als overheid, haar inwoners, de bedrijven, ondernemers, landbouwers en verenigingen. Enkel samen en met duurzamere acties door elk van ons kunnen we de klimaatverandering het hoofd bieden. Een beknopte folder met concrete tips waarmee iedereen kan besparen, zal de Oostkampse inwoners op goede weg helpen.

Europese klimaatambities

In 2015 ondertekende de gemeente Oostkamp het Burgemeestersconvenant 2020: een Europees initiatief dat aanzette tot lokaal engagement om de CO2-uitstoot op het grondgebied met 20% te laten dalen ten opzichte van het referentiejaar 2011. Door het uitvoeren van de acties uit het Klimaatplan 2020, landden we in de periode 2011-2020 met zo’n 9% minder CO2-uitstoot. Minder dus dan de voorziene doelstelling.

In 2020 ontwikkelde Europa een opvolger: het Burgemeestersconvenant 2040.

De inzet is tweeledig :

 1. de CO2-uitstoot met 40% laten dalen ten opzicht van 2011
 2. maatregelen nemen zodat we als gemeenschap beter aangepast zouden zijn aan de gevolgen van klimaatverandering.

Oostkamp werkte bij de opmaak van het Klimaatplan telkens samen met volgende 8 gemeenten: Beernem, Blankenberge, Damme, Jabbeke, Knokke-Heist, Torhout, Zedelgem en Zuienkerke. De West-Vlaamse Intercommunale (WVI) begeleidde dit traject.

Het Klimaatplan omvat zowel regionale acties als gemeentelijke acties.

Opmaak van een klimaatplan 2030

Het plan dat nu voorligt kwam tot stand via uitgebreide participatie: een online enquête in januari 2021, digitale klimaatateliers voor inwoners in het voorjaar van 2021, klimaatateliers voor experten in het najaar, betrokkenheid van de gemeentelijke diensten, adviesraden, gemeenteraden en regionale overlegmomenten. De WVI bundelde alle mogelijke acties en berekende hun impact op de CO2-reductie.

Het klimaatplan richt zich op verschillende sectoren en is op die manier een integraal plan. Het actieplan is ook dynamisch. De opgenomen acties geven richtingen weer, wat toelaat om gewijzigde inzichten en nieuwe opportuniteiten op te nemen bij uitvoering van het plan.

Cijfers

De CO2-uitstoot in Oostkamp is in volgende categorieën onderverdeeld:

 • 42% is afkomstig van het verwarmen van onze woningen
 • 26% is afkomstig van onze verplaatsingen met voertuigen op fossiele brandstoffen
 • 13% is afkomstig van industrie
 • 11% van de tertiaire sector
 • 5% van de landbouw
 • 1% van openbaar vervoer
 • 2% overige

Er zijn al inspanningen geleverd, maar die zijn onvoldoende. Als we enkel de huidige acties aanhouden, voorspelt het Vlaams Instituut voor Technologisch Onderzoek (VITO), dat de CO2-uitstoot voor de gemeente Oostkamp tegen 2030 met 17% gedaald zou zijn ten opzichte van het referentiejaar 2011. Dit is te veraf van de doelstelling van 40% CO2-reductie die we wensen te realiseren tegen het jaar 2030. Bijkomende acties zijn hoogdringend.

Regionale en gemeentelijke acties

Over verschillende thema’s heen worden acties geformuleerd: beleid, communicatie, wonen, mobiliteit, landbouw, industrie, tertiaire sector, lokale energieproductie, water, grondwater, blauw-groen netwerk en hitte.

Een greep uit de acties:

 • Klimaattoets opstellen die beleidsbeslissingen verduurzaamt.
 • Regionaal jaarlijks een communicatiecampagne uitwerken die inwoners aanzet tot een duurzamere levenswijze.
 • Inzetten van een energiecoach die advies geeft aan inwoners en handelaars.
 • Duurzame mobiliteit stimuleren door o.a. te investeren in fietspaden, het promoten van deelwagens, de uitrol van elektrische laadpalen.
 • De gemeente koopt 100% groene stroom aan.
 • Stimuleren van scholen om te werken rond de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen.
 • Bij renovaties en nieuwbouw van gemeentelijke gebouwen zet de gemeente in op duurzame technieken en weert fossiele brandstoffen.
 • Zowel bij wegenwerken, verkavelingsvergunningen als bouwdossiers wordt ingezet op duurzaam waterbeheer waarbij hergebruik, infiltratie en bufferen van regenwater voorop staan.
 • Bij nieuwe ontwikkelingen wordt aandacht besteed aan een blauw-groen netwerk dat kansen biedt voor o.a. natuur, water, ontmoeting, verkoeling.

Uitgebreid rapport

Het volledige rapport kan je vinden onderaan deze pagina.

Brochure met concrete tips voor bij jou thuis

Weldra wordt er ook een brochure uitgebracht met heel concrete tips waarmee je thuis aan de slag kan:

 • in je tuin (vergroening, ontharding, regenwateropslag, …),
 • (hernieuwbare) energie in je huis (advies, ontzorging, isolatie, renovatie, premies, …)
 • je duurzamer verplaatsen: waar vind je deelwagens, hoe kan je jouw wagen delen, volg een fietsherstelcursus, …

Via diverse kanalen zal deze brochure –op papier of digitaal – verspreid worden. De gemeente zal hier uitgebreid over communiceren. Een tipje van de sluier vind je alvast in het maandelijks infoblad De Merel van de maand maart.

Vlaams Energie- en Klimaatplan

Naast Europa lanceerde ook de Vlaamse Regering initiatieven op vlak van energie en klimaat via haar Regeerakkoord en het Vlaams Energie- en Klimaatplan in november 2021. Zo introduceerde zij het Lokaal Energie- en Klimaatpact: een engagement tussen de Vlaamse Regering en de ondertekenende steden en gemeenten om rond 4 concrete thema’s actie te ondernemen: groen, water, hernieuwbare energie en duurzame mobiliteit met focus op actie, samenwerking en participatie. De gemeente Oostkamp ondertekende dit lokaal Energie- en Klimaatpact omdat zij ervan overtuigd is dat de urgentie van de klimaatverandering dermate hoog is dat we met zijn allen enkel met de hoogste ambitie deze uitdagingen zullen aankunnen.

Jan de Keyser: “We staan voor heel grote uitdagingen: zowel klimatologisch (zoals de opwarming van de aarde, intensere neerslag, langere periodes van droogte) als ook stijgende energie- en grondstoffenprijzen. Die uitdagingen moeten we erkennen en samen aanpakken. De urgentie is zo hoog, dat we wel ambitieus moeten zijn en schakelen. We moeten massaal inzetten op het vergroenen en ontharden van onze leefomgeving/tuinen/bedrijvensites. We moeten zoeken naar mogelijkheden om de renovatiegraad te versnellen en meer hernieuwbare energie te implementeren. We moeten ons met zijn allen dringend duurzamer gaan verplaatsen. Met dit Klimaatplan 2030 willen we iedereen – ook inwoners, ondernemers, bedrijven- aanzetten om asap deze transitie mee in gang te zetten. Met de klimaatbrochure willen we iedereen eenvoudige tips meegeven en wegwijs maken in de ondersteuning en subsidies die je kan krijgen. Ik lanceer deze oproep: Ga aan de slag met deze klimaattips! Je bespaart, je helpt het milieu, je wordt er zelf gezonder en fitter van. Hoe sneller we ermee starten, hoe beter.”

Wil je ontdekken wat je zelf kan doen voor het klimaat in je huis of tuin?

Bekijk de mogelijkheden, stappenplannen, praktische info en verkooppunten in de buurt voor de aanleg van een klimaatboom, wadi, groendak, regenwateropvang, ... Lees daarnaast ook welke premies je kan krijgen bij klimaatvriendelijke aanpassingen.

Klik door naar Klimaatproof8020  en ga zelf aan de slag!