Gemeenteraad buigt zich over de jaarrekeningen en sluit zo 2022 financieel af

Gepubliceerd op vrijdag 26 mei 2023 om 10 uur

Op de Gemeenteraad op donderdag 25 mei werden de jaarrekeningen 2022 vastgesteld en goedgekeurd van gemeente, OCMW en AGB Oostkamp. Ook het evaluatieverslag van de werking van het AGB-O en het verderzetten ervan werd vastgesteld en goedgekeurd. Tot slot bracht de Gemeenteraad advies uit over de jaarrekeningen 2022 van de besturen van de eredienst die tot het Centraal Kerkbestuur van Oostkamp behoren.

De jaarrekening 2022 van gemeente en OCMW

Sinds 2020 worden de resultaten van de gemeente en het OCMW samengevoegd, in vaktermen heet dat ‘geconsolideerd’. Er is dus voortaan 1 gezamenlijke jaarrekening voor OCMW en gemeente Oostkamp. Naast het cijfermatige luik heeft de jaarrekening ook een inhoudelijk luik. Hierin wordt toelichting gegeven over de mate waarin de vooropgestelde beleidsdoelstellingen gerealiseerd werden.

De belangrijkste info over de budgettaire en financiële positie van de gemeente en OCMW vind je in volgende drie resultaten:

  • het exploitatieresultaat (= uitgaven en ontvangsten die betrekking hebben op de dagelijkse werking):
   • 28,74 miljoen euro uitgaven
   • 34,85 miljoen euro ontvangsten
   • Resultaat = een positief saldo van 6,11 miljoen euro.
  • het investeringsresultaat (= de investeringsprojecten in wegen, gebouwen, materialen, voertuigen,…):
   • 9,37 miljoen euro uitgaven
   • 5,64 euro ontvangsten
    • Het grote bedrag aan ontvangsten is het gevolg van de verkoop van de 39 bejaardenwoningen aan Vivendo door het OCMW.
   • Resultaat = een negatief resultaat van 4,15 miljoen euro.
    • Het verschil wordt weggewerkt door gebruik te maken van de beschikbare financiële middelen uit het exploitatieresultaat. Er moeten dus geen nieuwe leningen worden opgenomen.
  • opname van nieuwe leningen en het terugbetalen van de kapitaalsaflossing op opgenomen leningen. De geboekte uitgaven bedragen 5,28 miljoen euro tegenover 1,35 miljoen ontvangsten met een negatief resultaat van 3,93 miljoen euro.

De drie resultaten samen betekenen voor het dienstjaar 2022 een negatief saldo van 1,56 miljoen euro. Maar er is een overschot van de vorige jaren van 10,19 miljoen euro. Dit maakt dat de gemeente en het OCMW op 31 december 2022 over een totaal bedrag van 8,63 miljoen euro aan financiële middelen beschikten. Van die 8,63 miljoen euro moet wel nog 3,52 euro geplande investeringen afgetrokken worden. Die projecten worden pas in 2023 helemaal afgewerkt en betaald. Dit maakt dat het gezamenlijk beschikbaar budgettair resultaat 5,11 miljoen euro bedraagt. Dit is 2,3 miljoen euro hoger dan wat bij de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 eind 2022 werd voorzien.

Dit betekent dat er extra 2,3 miljoen euro beschikbaar is voor de werking voor de komende jaren. Gezien de forse inflatie, stijgende energie – en grondstoffenprijzen, indexatie van de lonen … zal dit bedrag zeker nodig zijn om de budgetten de komende jaren in evenwicht te houden.

Verlenen van gunstig advies aan de jaarrekeningen 2022 van de besturen van de eredienst die onder het Centraal Kerkbestuur van Oostkamp vallen.

De Gemeenteraad is als betoelagende overheid van de besturen van de eredienst (kerkfabrieken) bevoegd om advies uit te brengen over de jaarrekeningen van de verschillende kerkfabrieken die tot het Centraal Kerkbestuur van Oostkamp behoren.

Het betreft volgende 6 kerkfabrieken: Sint-Pieter Oostkamp, Sint-Godelieve Moerbrugge, Sint-Joannes Hertsberge, Sint-Blasius Waardamme, Sint-Eligius Ruddervoorde en Sint-Godelieve Baliebrugge.

De gemeentelijke toelage aan de kerkfabrieken is een verplichte toelage en dekt het verschil tussen de ontvangsten en de uitgaven van de betreffende kerkfabrieken. Net zoals de gemeente moeten de kerkfabrieken een meerjarenplan en een jaarlijks budget opmaken. Het tekort in exploitatie en investeringen moet door de gemeente worden bijgepast.

  • De gemeente Oostkamp heeft vorig jaar 148.908,20 euro aan gemeentelijke exploitatietoelage verstrekt (= toelage voor de dagelijkse werking). Dit is 10.845 euro minder dan voor 2021.
  • Naast de exploitatietoelage moet de gemeente ook bijpassen voor de investeringen die de kerkfabrieken doen in hun kerkgebouwen en hun ander patrimonium. Zo heeft de Gemeente in 2022 voor 26.645 euro investeringstoelage voor de renovatie van het kerkgebouw en 2.988 euro voor de renovatie van de woning Vlamingstraat aan de kerkfabriek Sint-Eligius Ruddervoorde uitbetaald.

De jaarrekening 2022 van het Autonoom Gemeentebedrijf Oostkamp (AGB-O)

Net zoals de Gemeente en het OCMW maakt ook het AGB-O jaarlijks een jaarrekening.

De belangrijkste info van 2022:

 • het exploitatieresultaat (= uitgaven en ontvangsten die betrekking hebben op de dagelijkse werking):
  • Uitgaven voor de dagelijkse werking  =1,34 miljoen euro
  • Ontvangsten = 1,99 miljoen euro
  • Resultaat = een positief saldo van 0,65 miljoen euro.
 • het investeringsresultaat (= de gebouwen, materialen,…):
  • o    Uitgaven: 199.970 euro
  • De investeringen worden gefinancierd met renteloze leningen van de Gemeente of de Politiezone afhankelijk van voor wie de investeringen bedoeld zijn.
 • opname van nieuwe leningen en het terugbetalen van de kapitaalsaflossing op opgenomen leningen. De geboekte uitgaven bedragen 756.893 euro als terugbetaling op de toegestane leningen tegenover 199.712 euro ontvangsten aan opgenomen toegestane leningen met een negatief resultaat van 557.181euro.

Het AGB-O beschikt eind 2022 over een beschikbaar budgettair resultaat van 1 mi euro om ook de werking van het AGB-O in 2023 verder te kunnen zetten.

Evaluatieverslag 2022 beheersovereenkomst Gemeente – AGB-O en verderzetten van de werking van het AGB-O

Het AGB-O werd opgericht in 2006 om als onafhankelijke juridische entiteit in te staan voor het oprichten en exploiteren van Het Veiligheidsgebouw en OostCampus ten gunste van de gebruikers. De effectieve werking van het AGB-O is in overleg met de BTW-Administratie opgestart in 2012 naar aanleiding van de ingebruikname van OostCampus.

Het AGB-O treedt op als dienstverlener door het ter beschikking stellen van de gebouwen en de uitrusting ervan ten gunste van de gebruikers. De gebruikers zijn in eerste instantie de gemeente, het OCMW, de Politiezone Het Houtsche, Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen, het Rode Kruis, maar ook de gemeentelijke vzw’s zoals Cowgom vzw, SPOK vzw … en occasionele gebruikers. Daarnaast exploiteert het AGB-O de polyvalente zaal OostCampus.

Jaarlijks voorziet het AGB-O in een evaluatieverslag van de werking van het AGB-O en stelt de Gemeenteraad voor om de werking van het AGB-O verder te zetten. Zoals uit de jaarrekening 2022 van het AGB-O blijkt is er een belangrijke stroom van uitgaven en inkomsten in het AGB-O, met name enerzijds de kosten voor de werking (energiekosten, IT-kosten, diverse technische en administratieve kosten) van zowel het Veiligheidsgebouw en OostCampus en anderzijds is er een belangrijke inkomstenstroom uit de doorfacturatie van de gebruiksvergoeding voor de gebouwen en de werkingskosten aan de gebruikers. Daarnaast staat het AGB-O ook in voor het uitvoeren van de nodige investeringen ten gunste van de gebruikers. Deze geldstromen gebeuren allemaal binnen een wettelijk btw-kader waarbij de btw op de investeringen in de tijd, volgens afschrijvingsritme van de investeringsgoederen, wordt afgedragen.

Het is zo dat de werking van het AGB-O de gebruikers ontzorgt op het vlak van investeringen en dagelijkse werking en als gevolg daarvan er een onlosmakelijk deel van uitmaakt. Het is dan ook van het grootste belang voor alle partijen, zowel het AGB-O als de gebruikers dat de werking van het AGB-O ook in 2023 wordt verdergezet.

Thema's