Gemeente Oostkamp wil scholensite Torhoutsestraat Baliebrugge aankopen

Gepubliceerd op vrijdag 22 dec 2023 om 09:49 uur

De gemeente Oostkamp wil de Sint-Godelievekerk in Baliebrugge verbouwen tot een warme ontmoetingsplek voor de Baliebrugse Gemeenschap, met ruimte voor kleine misvieringen, kinderopvang, het lokale gemeenschapsleven ... Toen de gemeente bezig was met de uitwerking van de plannen werd duidelijk dat het wenselijk was om de behoeften van de lokale school mee te nemen. De kosten van de verbouwing lagen namelijk hoger dan oorspronkelijk geraamd. Er werd gezocht naar ruimere samenwerking. En ook de school zat met een probleem. Die wilde namelijk ook verbouwen, maar de tekortkomingen aan het gebouw in de Torhoutsestraat leken te groot, waardoor ze vast zaten. Door slim samen te werken en gedeeld ruimtegebruik te voorzien, kon een oplossing gevonden worden. Er werd een nieuw, ruimer plan opgemaakt, waar ook de schoolomgeving Vrijgeweidestraat in opgenomen is en de school ook meteen de grootste gebruiker wordt van de kerk. Door een breder gebruik van de kerk (en omgeving) is er een hoger rendement van de investering voor de gemeente, wat de kosten verantwoordt. En er wordt een oplossing geboden voor de school. Om dit alles te realiseren, is het noodzakelijk dat de school de site in de Torhoutsestraat verkoopt. De gemeente wil de site kopen voor het bedrag van 430.700 euro en legt dit voor op de Gemeenteraad. Er zijn momenteel geen concrete plannen met deze site, maar er zal worden onderzocht of het eventueel mogelijk is om het schoolgebouw te behouden en te heroriënteren richting wonen en/of ondernemen.

De gemeente Oostkamp investeert in de dorpskernen: ruimte creëren om mensen samen te brengen, binnen & buiten en verbondenheid creëren. Ook de Baliebrugse gemeenschap heeft nood aan een aantal nieuwe voorzieningen. Het gebouw CC Baliebrugge met onder meer de bib en kinderopvang was in privaat bezit en werd verkocht en afgebroken. De school en de kinderopvang hebben nood aan een alternatief / uitbreiding. En ook het lokale verenigingsleven heeft een nieuwe plek nodig. Er werd gezocht naar mogelijkheden, met als voorwaarde polyvalent gebruik. De Sint-Godelievekerk had hiervoor groot potentieel. Binnen een eerdere studie van Projectbureau Herbestemming Kerken was dit ook al gebleken.

Er werd beslist de Sint-Godelievekerk grondig te renoveren ten voordele van de lokale gemeenschap. Er volgde een lang traject met de kerkfabriek en de betrokken actoren, dat leidde tot een concreet voorstel. In de kerk werd een aparte sacrale ruimte (vroegere koor) behouden. De rest van de kerk (schip) zou ingericht worden voor polyvalent gebruik. De belangrijkste gebruiker van die ruimte zou de buitenschoolse kinderopvang worden. Daarnaast zou de ruimte ook ter beschikking zijn van het lokale verenigingsleven. Het finale kostenplaatje bleek erg hoog. Daarom werd bekeken of er nog een ruimer gebruik mogelijk was die een dergelijke investering zou kunnen verantwoorden.

Ook de school, actief op twee sites in het dorp, was intussen bezig met een renovatiedossier. Er werd daarom afgelopen zomer onderzocht of er mogelijkheden waren om de renovatie van de school en het hergebruik van de kerk beter op elkaar af te stemmen.

In nauwe samenwerking met Urbain Architectencollectief, architect van de verbouwing van de kerk, werden de mogelijkheden naar samenwerking onderzocht. Er kwam een nieuw ontwerp, met inbegrip van de school. De school gaat daarin van twee sites naar één locatie en maakt ook gebruik van de kerk voor een aantal functies (bewegingszaal & refter). De buitenschoolse kinderopvang blijft ook een belangrijke gebruiker van de kerk.

De combinatie met de school is mogelijk door het feit dat kerk en school naast elkaar liggen. Door de omgeving van de kerk en de school anders in te richten wordt dit een één grote dorpssite. Tijdens de schooluren wordt de buitenomgeving een groene -afgesloten- speelruimte en daarbuiten is het een kwaliteitsvolle -open- publieke tuin. Dit nieuwe concept wordt momenteel verder uitgewerkt.

Om dit hele project te kunnen realiseren, is het cruciaal dat vzw Schoolgebouwen Decanaat Brugge-Zuid de huidige schoolsite in de Torhoutsestraat verkoopt. Het geld van deze verkoop zal in de schoolsite in de Vrijgeweidestraat worden geïnvesteerd.

De gemeente zal de betreffende site aankopen voor het bedrag van 430.700 euro. Er werd hiertoe een schattingsverslag opgevraagd. De huidige bestemming van de site in de Torhoutsestraat 268 is volgens het BPA Vrijgeweid/Baliebrugge (2004) gemeenschapsvoorziening. Onderliggend op het Gewestplan is 1/3e van het perceel (straatkant) gelegen in woongebied met landelijk karakter en 2/3e van het perceel in agrarisch gebied.

De gemeente heeft momenteel geen concrete plannen met deze site, maar zal in de toekomst kijken welke ontwikkeling hier mogelijk is. Er zal worden onderzocht of het eventueel mogelijk is om het schoolgebouw te behouden en te heroriënteren richting wonen (cf. project De Gilde in Ruddervoorde, innovatieve woonvormen) en/of ondernemen.

De gewijzigde plannen met de nieuwe invulling zijn de beste garantie voor de toekomst van de school én die van de kerk. Finaal komt er een nieuwe, geïntegreerde dorpssite in het hart van het dorp die het gemeenschapsleven er de komende jaren alleen maar kan versterken.  

Jan de Keyser, burgemeester: “Zoals Johan Cruyf zei: Elk nadeel heb zijn voordeel. De hoge kosten van de verbouwing van de kerk langs de kant van de gemeente én de problemen die de school had om de nodige verbouwingen te kunnen realiseren, zorgde ervoor dat we elkaar vonden. Het was geen gemakkelijke puzzel, maar hij past wel volledig binnen de visie van het bestuur: samen werken om een beter resultaat te bereiken. Het is ook niet meer van deze tijd om gebouwen slechts voor 1 doel te gebruiken als dat betekent dat ze ook vaak niet gebruikt worden. Polyvalent gebruik van ruimte, en dus ook gebouwen, is iets waar we steeds naar op zoek zijn en past in een duurzame, toekomstgerichte aanpak. Met het nieuwe plan ligt een mooie vernieuwing van de dorpskern voor heel Baliebrugge op tafel. En door het overkopen van de site in de Torhoutsestraat kan de school ook hun financieel plaatje rond krijgen en creëren we op onze beurt ook weer kansen voor toekomstige projecten in het hart van het dorp.

Thema's