Gemeente Oostkamp engageert zich voor betere fietsinfrastructuur langs de Loppemsestraat

Gepubliceerd op vrijdag 21 feb 2020 om 13:52 uur

Om tussen de betrokken partijen afspraken vast te leggen rond de verdeling van verantwoordelijkheden en kosten, is er een samenwerkingsovereenkomst uitgewerkt die door de Gemeenteraad werd goedgekeurd.

Voorziene aanpassingen

Langs het traject vanaf de Majoor Woodstraat tot het kruispunt met de Steenbrugsestraat wordt de fietsveiligheid verhoogd. Daarbij wordt de fietsinfrastructuur binnen de bebouwde kom van Oostkamp geoptimaliseerd, wordt het kruispunt van de Loppemsestraat met de Fabiolalaan en Boudewijnlaan heringericht en worden er buiten bebouwde kom nieuwe vrijliggende fietspaden aangelegd.

Dit project past binnen het Bovenlokaal Functioneel Fietsnetwerk (BFF). Dit netwerk legt functionele fietsverbindingen vast. De provincie West-Vlaanderen en de Vlaamse Overheid engageren zich om de realisatie van deze verbindingen voor een groot stuk te financieren. Daarbij ligt het accent op veilig woon-werk en woon-school verkeer voor fietsers. Aangezien de route loopt langs de Freinetschool Klimop, zal ook werk gemaakt worden van ingrepen in het kader van de fietsveilige schoolomgevingen waar gemeente Oostkamp zich binnen het beleidsplan 2020-2025 voor engageert.

Stand van zaken

Momenteel worden de voorontwerpplannen en het grondinnamedossier afgewerkt.

Later dit voorjaar zal een informatievergadering georganiseerd worden voor bewoners en eigenaars van percelen waarop een grondinname nodig is om de nieuwe fietspaden te realiseren.

Vervolgens wordt het voorontwerp verfijnd tot een definitief ontwerp, worden de nodige vergunningen aangevraagd en wordt een aanbestedingsdossier opgesteld om de werken aan een aannemer te gunnen. In tussentijd voert een expert van WVI gesprekken met eigenaars om overeenkomsten af te sluiten voor de grondinnames.

Als alle procedures kunnen worden afgerond volgens planning kan de uitvoering van de werken starten in 2022.

Wie doet wat?

Het project wordt getrokken door de provincie, die instaat voor de opmaak van het ontwerp en die alle kosten gerelateerd aan nieuwe fietsinfrastructuur voor haar rekening neemt. De provincie zal de rol van bouwheer opnemen voor uitvoering van de werken en staat in voor de nodige vergunningsaanvragen. De gemeenten staan in voor de realisatie van de nodige grondaankopen en bekostigen ook de wegenwerken die niet rechtstreeks gerelateerd zijn aan fietsinfrastructuur.

Financiële gevolgen

Het aandeel van de gemeente Oostkamp wordt geraamd op 137.882,35 euro (exclusief btw). De totale projectkost wordt geraamd op 1.632.784,75 euro (exclusief btw).

Heb je vragen hierover? 

De medewerkers van de dienst Publieke Ruimte helpen je graag verder: tel 050 819 880 of openbarewerken@oostkamp.be