Belastingen en retributies

Op 29,7 miljoen ontvangsten uit de dagelijkse werking van de gemeente in 2020 krijgt de gemeente 18,6 miljoen euro uit de gemeentelijke belastingen, 3,8 miljoen uit diverse werkingsontvangsten en retributies, 6,6 miljoen uit diverse werkingstoelagen en 0,7 miljoen uit kapitaalsdividenden. 

Verschil tussen belasting en retributie?

  • Een belasting is een opgelegde verplichting zonder dat daar een aanwijsbare tegenprestatie tegenover staat.
  • Een retributie daarentegen is een billijke vergoeding voor een geleverde prestatie. 

Bron van inkomen voor de gemeente?

  • De gemeentebelastingen zijn met 62,6% van de totale ontvangsten de belangrijkste bron van inkomen voor de gemeente. Ze kunnen op basis van wie ze int in twee groepen worden verdeeld. De meeste ontvangsten uit belastingen ontvangt de gemeente via doorstorting van de Vlaamse of de Federale Overheid (16,7 miljoen euro). Dit is het geval voor de aanvullende personenbelasting, de onroerende voorheffing en de belasting op motorvoertuigen. Daarnaast int de gemeente zelf via kohieren (naamlijst van de belastingplichtigen voor een bepaalde belasting en via aanslagbiljet) of via contante inning (cash of via factuur) een aantal belastingen (1,9 miljoen euro) zoals de milieubelasting, de activeringsheffing, tweede verblijven, leegstand, aansluiten op openbaar rioleringsnet,…
  • Daarnaast ontvangt de gemeente ook nog 3,8 miljoen euro uit de gemeentelijke retributie. Voorbeelden daarvan zijn het ter beschikking stellen van de sporthal, het zwembad, de verkoop van theatertickets, het betalend gedeelte op het containerpark, het verlenen van grafconcessies, de bijdrage voor de opvang en transport van afvalwater (BOT-heffing),…De retributies worden ofwel via een factuur of contact geïnd. De BOT-heffing (1,3 miljoen euro) wordt via de waterfactuur geïnd.
  • Onder de werkingstoelagen die de gemeente ontvangt zijn o.a. begrepen: de toelage uit het Vlaams Gemeentefonds (4,6 miljoen euro), diverse personeelstoelagen (0,9 miljoen euro) en werkingstoelagen op het vlak van jeugd, sport, cultuur en bibliotheek (0,4 miljoen euro), toelage open ruimte (0,2 miljoen euro).
  • Tenslotte ontvangt de gemeente jaarlijks dividenden uit kapitaalsdeelnemingen op het vlak van het distributiebeheer van gas en elektriciteit (0,65 miljoen euro) en AGB-O (75.000 euro).
LCP