Administratief reglement: vaststelling van leegstand, verwaarlozing en tweede verblijven

Datum besluit donderdag 21 december 2017

Vanaf 23 december 2016, na een wijziging van het Grond- en Pandenbeleid, kregen de gemeenten de bevoegdheid om een eigen beleid rond leegstand te voeren. Het Besluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 2009 dat een regeling over het leegstandsregister bevatte, werd eveneens opgeheven. Op 22 december 2016 besliste het Vlaams Parlement om het beleid met betrekking tot verwaarloosde woningen en gebouwen volledig over te hevelen van het Vlaamse naar het gemeentelijke niveau, waarbij de gewestelijke registratie en heffing werden opgeheven. Het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode stelt de gemeente aan als coördinator en regisseur van het lokale woonbeleid.

Om verloedering van de leef- en woonomgeving tegen te gaan moet verwaarlozing en langdurige leegstand van woningen en gebouwen op het grondgebied van de gemeente voorkomen en bestreden worden. Door de kwaliteit van de woningen op het grondgebied van de gemeente te bewaken, kan het grondrecht op menswaardig wonen van de inwoners worden gevrijwaard.

Het is wenselijk dat het op het grondgebied van de gemeente beschikbare patrimonium voor wonen optimaal wordt benut en daartoe een geïntegreerd beleid te voeren ter bestrijding van leegstand en verwaarlozing van woningen en gebouwen. Hiertoe moet  een reglement worden aangenomen waarin de indicaties van leegstand en verwaarlozing en de procedure tot vaststelling ervan wordt vastgesteld.

Werken aan de kwaliteit van het woonpatrimonium en de woonomgeving is één van de doelstellingen van de interlokale vereniging De Woonwinkel waarmee de gemeente Oostkamp instemde bij de oprichting van het intergemeentelijke samenwerkingsverband. De activiteiten met betrekking tot de realisatie van deze doelstelling werden bij de subsidieaanvraag van De Woonwinkel door de Gemeenteraad op 16 februari 2017 goedgekeurd. Deze subsidieaanvraag werd bij ministerieel besluit van 17 juli 2017 goedgekeurd.