83% van de Oostkampenaren is tevreden over zijn gemeente

Gepubliceerd op vrijdag 26 jan 2024 om 09:05 uur

Deze week maakte de Vlaamse overheid de cijfers van de Gemeente- en Stadsmonitor 2023 bekend. Daaruit blijkt dat 83% van de Oostkampenaren tevreden is over zijn gemeente. De gemiddelde algemene tevredenheid in Vlaanderen ligt op 73%. De Oostkampenaar is onder meer tevreden over het contact met de gemeente. Heel mooi is te zien dat de fierheid van de Oostkampenaar over de gemeente gestegen is (van 79% naar 83%), terwijl het Vlaamse gemiddelde daar duidelijk een daling toont. 

In de tevredenheidsmeting kwamen heel wat aspecten aan bod die een algemeen beeld geven van het leven in een gemeente. De tevredenheid van de Oostkampenaren is op alle algemene hoofdthema’s hoger dan het Vlaamse Gemiddelde. Met de algemene tevredenheid op 83% zit Oostkamp bij de 10% beste gemeenten.

 Tevredenheid
in Oostkamp
Gemiddelde
van Vlaanderen
Voldoende groen in de buurt

87%

78%

Tevredenheid over de buurt

85%

79%

Geluksgevoel

84%

83%

Tevredenheid over de loketdiensten

84%

67%

Tevredenheid over de digitale diensten

80%

67%

Sociaal weefsel in de buurt

53%

48%

Voldoende consultatie van de
bewoners

48%

34%

Vertrouwen in het gemeentebestuur

44%

29%

Onveiligheidsgevoel (aandeel
inwoners dat zich onveilig voelt
in de gemeente)

3%

7%

Bron = https://gemeente-stadsmonitor.vlaanderen.be/


Als we meer specifiek kijken, zien we dat Oostkampenaren meer contact hadden met de gemeente en dat de tevredenheid over de communicatie hoog blijft. Ook de netheid in het centrum scoort hoog. Een stijging in de tevredenheid zien we op het vlak van de staat van de fietspaden & fietsvoorzieningen en veilig naar school fietsen. Ook de tevredenheid over shopping- en winkelvoorzieningen blijft hoog. Hoge cijfers zien we ook bij de actieve deelname aan het verenigingsleven (zeker bij de jeugdbewegingen) en het aantal vrijwilligers in onze gemeente (1 op 5 geeft aan zich vrijwillig in te zetten). Lagere scores vinden we terug over het aanbod aan activiteiten voor kinderen, jongeren en senioren, gezondheids- & zorgvoorzieningen, kinderopvang (0-2 jaar).

De gemiddelde algemene tevredenheid in Vlaanderen ligt op 73%. Dit is een algemene daling van 5% ten opzichte van de vorige bevraging. De tevredenheid in Oostkamp ligt met 83% een heel stuk boven het Vlaamse gemiddelde. Toch zijn er ook in Oostkamp een aantal thema’s waarvan de tevredenheid licht achteruit gegaan is en daar wil de gemeente door verdere analyse van de cijfers kijken of er een oorzaak is en waarop ingezet kan/moet worden. Want achter 1 cijfer kunnen heel wat verschillende interpretaties schuilgaan, zoals het voorbeeld hieronder aangeeft. Het is dus zaak om de rapporten gedetailleerder te bestuderen om de juiste conclusies te trekken.

Een voorbeeldje dat aantoont dat verdere analyse noodzakelijk is om gericht actie te kunnen ondernemen: De tevredenheid over de digitale dienstverlening daalt lichtjes (met 3%). Dit terwijl in de afgelopen 3 jaar heel wat digitale toepassingen verbeterd zijn en er nieuwe mogelijkheden bijgekomen zijn. Toch leidt dit niet tot een hoger tevredenheidscijfer.

  • Betekent de daling dat de inwoners méér digitale toepassingen willen?
  • Of dat de werking van de huidige toepassingen niet optimaal is?
  • Of is het een maatschappelijke trend dat de verwachtingen in deze digitale wereld zo hoog geworden zijn dat het onmogelijk is voor gemeenten om hetzelfde tempo aan te houden.

Aan de hand van analyse van de exacte vraagstelling / maatschappelijke trends / … wil de gemeente meer te weten komen over de juiste betekenis van bepaalde cijfers om een juiste aanpak voor de toekomst te kunnen bepalen.

Jan de Keyser, burgemeester: “83% van de Oostkampenaren is tevreden over zijn gemeente. 95% woont hier graag en de fierheid op de eigen gemeente is zelfs toegenomen. Op alle hoofdthema’s scoren we bovengemiddeld tegenover het Vlaams gemiddelde en daar zijn we heel blij mee. Het is een sterke waardering voor – zowel bestuur als administratie – voor de dagdagelijkse inzet. Toch zijn we niet blind voor de daling bij sommige indicatoren, zowel op Vlaams als op Oostkamps niveau. Zeker de daling van het algemene vertrouwen in de politiek baart me zorgen, waarbij vooral de zeer lage scores van vertrouwen voor de Vlaamse, Federale en Europese bestuursniveaus  opvallen (12 à 14%). Ik ben weliswaar blij dat er in Oostkamp nog steeds een groot vertrouwen (44%) is in het lokale bestuursniveau. Ik hoop dat de zeer lage scores voor de bovenlokale bestuursniveaus een wake-up call zijn voor de politici om werk te maken van stijlvolle, professionele politiek dicht bij de mensen. Ik ben een grote voorstander van deze monitor. Het is een waardevol instrument dat ons scherp houdt en ons aanspoort om ons blijven te engageren ten bate van onze inwoners. In Oostkamp gaan we er alvast mee aan de slag!”